Ranjana Zwijnenberg verteld de waarheid

DE WAARHEID IS HARD WE WILL BE VICTORIOUS KLOKKENLUIDERS!!!
WE WILL BE VICTORIOUS KLOKKENLUIDERS!!!

dinsdag 22 september 2015

Ik hoef mij nergens voor te schamen want ik heb de WAARHEID verteld

Aan een ieder die dit wil lezen:


22-09-2015


Beste lezer,


Hierbij deel ik Ranjana Zwijnenberg U mee dat ik niks heb gelogen in mijn rechtszaak met betrekking tot slapen op straat en Justitie wel degelijk vormfouten heeft gemaakt en ik ga niet toegeven alleen omdat Justitie het Formeel Japans Rechtssysteem handhaaft waar binnenkort een einde aan komt en het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie:

De 10 geboden:

1:Eerste gebod.

GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet!

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

Alleen vandaag de dag kan men ook niet meer zeggen: IK BEN CHRISTEN EN IK Ranjana ben ook CHRISTEN!!!!
Tegen Wilnu.nu staat een mutatie in het systeem geregistreerd bij de politie en A Gelder moet eerst denken en dan handelen en een rechtvaardig rechtssysteem is niet een corrupt Japans Rechtssysteem!!!
Dit gevecht zal in geestelijke strijdvoering verder gaan.

Dank U voor uw aandacht en vriendelijke groet,

Ranjana Zwijnenberg

Ik verwijder niks en ik heb nooit gelogen

Beste Ranjana,

Ik heb kennis genomen dat je onderstaande mail ook op je blog heb geplaatst. Ik hoop dat het duidelijk moge zijn, dat de mail persoonlijk naar je toe is gestuurd en dat het niet de bedoeling is dergelijke mails openbaar te maken. Ik vertrouw dat je dit begrijpt en zo zult handelen ook mogelijk in de toekomst.

Groet,

Arjan

Op 18-9-2015 om 12:39 schreef Arjan Gelder - Wil Nu:

Bovenstaande mail.

vrijdag 18 september 2015

Stoppen met smaad en laster en alles wat verwijst naar Wil Nu van je blog verwijderen.Dit is de email die Arjan Gelder mij heeft gestuurd.

Beste Ranjana,

Ik heb kennis genomen van de belastende artikels op je blog die je over mij en Wil Nu stort, zo ook signalen die ik ontvang waar je mij van alles beschuldigt. Alles voortgekomen uit de hulp die ik jou en Rob belangeloos heb gegeven.
Dat je stelt dat Wil Nu geld ontvangt is pure laster, was het maar zo dat velen zouden doneren. Nee Ranjana alles komt uit een goed hart volledig belangeloos!!
Al jouw beschuldigingen slaan nergens op. Ik kan alleen maar stellen, dat je psychisch in de war bent en snel hulp nodig hebt. Dat je schermt met onze heer is alleen maar hypocriet, je bent vals en dit is iets wat onze lieve heer niet accepteert. Denk daar maar eens over na!!
Ik sommeer je dan ook om uiterlijk vanavond voor 19.00 u. alles op jouw blog te verwijderen wat verwijst naar Wil Nu. Anders zal ik aangifte gaan doen wegens smaad en laster en zal dan zo mogelijk instanties waar jij mee te maken hebt inlichten hoe jij je leven invult.
Ik heb je verder genegeerd, dit verlang ik ook van jou!! Zo niet dan zullen de nodige stappen worden ondernomen. Ik vertrouw dat het zo ver niet hoeft te komen.

Groet,

Arjan.

Geen plaats meer voor Nederlanders in eigen land

Omdat de vluchtelingenstroom toeneemt en de andere Europese Unie-Landen de grenzen dicht hebben gedaan zal de eurozone binnenkort inelkaar storten.
De rente is verhoogt en de belastingen zullen alleen blijven stijgen.
Nog even en de Nederlandse regering die al abuis is en ernstig verward door pedoseksualiteit normaal te vinden.
Dit is een zeer ernstig schandaal en als wij Nederlanders de handen ineen slaan en Minister-President M Rutte erop wijzen dat hij moet aftreden zodat de moslims niet de overhand krijgen en de Partij van de Arbeid ook moet opdonderen dan kan dit weer terug worden gedraaid naar een gezonde stabiele economie van de jaren '80 voor de bende van Nijvel de macht heeft gekregen.
Wie durft er in opstand te komen en laten wij Nederlanders dit zo spoedig mogelijk bewerkstelligen doormiddel van demonstraties zodat maloot M Rutte aftreedt en de hele VVD aftreedt!!!

WIE DURFT DEZE DEMONSTRAITE TE ORGANISEREN EN KOMT ALLEN OM TE LATEN ZIEN DAT WIJ NEDERLANDERS HET NIET EENS ZIJN MET DE WET-EN REGELGEVING VAN DIT KABINET!!!  

donderdag 17 september 2015

Onzichtbaar solliciteren

Dan maar onzichtbaar solliciteren


Werk

'Leeftijd heeft geen enkele rol gespeeld in de procedure', krijgt de 60-plusser steevast te horen. Hij gelooft er niets van, na tig afwijzingen. Liefst zou hij leeftijdloos solliciteren.
Laat Nederland weer voor de Nederlanders worden want de Turkse en Marrokaanse gemeenschap krijgen hier de banen terwijl de Nederlanders thuis zitten en gekort worden op hun uitkering.
WW-UITKERINGEN kunnen langer en weer voor 3 jaar worden uitgekeerd omdat Minister M Rutte heeft beweerd dat de economie goed gaat en Nederlandse Staatsburgers die recht hebben op een schadevergoeding door de staat der Nederlanden kunnen deze per ommegaande opeisen zodat dit geld binnen Nederlanders blijft ook al zijn deze niet wit van huidskleur.
De Turken en Marrokanen hebben allemaal dubbele paspoorten en bovendien is in Turkije en Marroko geen oorlog zoals in Syrië.
Ik blijf bij mijn standpunten: GOD ALMACHTIG HEEFT IEDEREEN EEN EIGEN LAND GEGEVEN, EEN EIGEN TAAL, EEN EIGEN CULTUUR EN EEN EIGEN MUNTEENHEID!!!

KONING JEZUS ZEI:"WAT U  ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET"!!!

Moslims zouden het ook niet leuk vinden als wij hun land zouden bezetten en ons rechtssysteem in hun land zouden invoeren; men heeft geen respect voor de Nederlandse NORMEN en WAARDEN!!!
Als de Nederlandse Cultuur gerespecteerd zou worden dan zou dit land weer terug gaan naar de herinvoer van de Nederlandse Gulden.
Ook zou het Christelijk Etisch Rechtssysteem heringevoerd worden door de bankensector en zou het kostenvoorschot in depot worden afgeschaft!!!

Dank U voor uw begrip en Nederlanders met alleen een Nederlands Paspoort moeten echt IN OPSTAND KOMEN OM TE DEMONSTREREN!!! 

Wilnu.nu frauderende organisatie

Negatieve Publicaties is ook publicatie en gelet hier op het feit dat Arjan Gelder meerdere mensen in dienst heeft gehad en ineens stapt het bestuur van 7 mensen op;dit is erg vreemd want dat ligt alleen aan de bestuurleden en niet aan Arjan Gelder van Wilnu.nu


Bij Arjan werken voor Wilnu.nu moet ook op vrijwillige basis en dat is heel normaal terwijl mensen die huisvesting hebben de rekeningen vanzelf betaald krijgen en fouten maken kan helemaal niet want dan had A Gelder U hogeringeschat want dat is ook wat hij tegen J Agema heeft gezegd en naar mij heeft geschreven die in de onderstaande mail te lezen is:


Helaas moet ik bekennen je anders te hebben ingeschat, het doorzetten van je cassatie zal ik nooit voor mijn rekening nemen. Uiteindelijk heb je niet geslapen op de Herengracht, maar de Keizersgracht. De kans is groot dat de 70 euro in cassatie 140 euro zal worden.
 Infeite loog je bij de rechtbank, wanneer je eenvoudig had toegegeven was je er waarschijnlijk zonder boete vanaf gekomen.
 Dat je legitimatie bewijs op de rechtbank binnen de zaak was gekomen, geloof ik niet. Eenvoudig met de opmerking over Demming heeft de verbalisant op de Keizersgracht het genoteerd. Ik houd van eerlijkheid en met je gedraai heb je mijn geloofwaardigheid verloren.

      Met vriendelijke groeten,

Arjan Gelder.Dit is voldoende aantoonbaar bewijs dat Arjan Gelder een valse adder is en alleen uit eigenbelang mensen werft voor Wilnu.nu.
Deze firma list en bedrog is op politiek gebied zodanig verrot want KONING JEZUS DE ZOON VAN GOD ALMACHTIG is om politieke redenen vermoord!!!
Arjan weet dus niks van politiek en alleen hoe de boel opgelicht moet worden en daarom ook advocaten nodig heeft om zijn fraudezaken wit te wassen!!!
Mensen wordt wakker en trap hier niet in Arjan heeft ruzie met heel veel journalisten en mensen van de media.
Dit zegt genoeg over Arjan Gelder en dit is geen smaad.

dinsdag 15 september 2015

Nalatigheid Staat der Nederlanden

NALATIGHEID STAAT DER NEDERLANDEN

15-09-2015

Auteur: R Z


Bart van Well en zijn Advocaat Mr M de Witte van SAP Advocaten heeft zich jaren ingezet om de WAARHEID AAN HET LICHT te brengen.
Bart van Well heeft een Post Traumatisch Stress-syndroom overgehouden toen hij als 15-jarige in de jongerenprostitutie belandde en de Rijksrecherche hem onder druk verplichtte om dit stil te houden.


In plaats van deze jongeren te beschermen tegen de pedoseksuele netwerken heeft de Staat der Nederlanden zich schuldig gemaakt aan de Demmink-doofpot met het gevolg dat deze mensen zoals Bart de Well nu 42 jaar mentale schade zijn opgelopen en dit jarenlange trauma met zich meedragen!!!

Wie o wie houdt de vluchtelingen tegen want door Merkels Europese Top der toppen zal de vluchtelingencrisis leidden tot de uiteenspatting van de eurozone!!!
Ook zullen er talloze mensenrechten geschonden worden omdat deze mensen belandden in de wereld van prostitutie, drank en mensenhandel (rock&roll niet aan de orde).

Het Ministerie van Pedo-justitie zal nalatig zijn want niemand leert iets van de geschiedenis!!!

Begroting Veiligheid en Justitie

Begroting Veiligheid en Justitie

15 september 2015 - 15:30


 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)

 

maandag 14 september 2015

Website Wilnu.nu vals

Geachte lezers,


Dit staat gepubliceerd op wilnu.nu en is 1 grote leugen
Welkom op Wilnu.nu. Wil Nu staat voor:... “ Een Democratisch, Rechtvaardig, Transparant en Duurzaam Nederland”
Geef uw mening en sluit u aan bij onze beweging. Met andere organisaties, die ook vinden dat het anders moet nemen wij de handschoen op en stellen ons op als het alternatief van het huidige politieke systeem. Met allerlei acties en initiatieven willen wij dat bereiken.
Dan mag je denken aan: “Demonstraties, ludieke acties, aangiftes, informatie bijeenkomsten etc”


Wij rekenen op u!Ook negatieve publiciteit is publiciteit maar advocatenkantoor Mr Swiers mag van Arjan Gelder geld van de Raad van Rechtsbijstand achterover drukken en Wilnu.nu draait op subsidies en staat voor leugens, list en bedrog omdat men formele Japans Rechtssysteem handhaaft en wilnu.nu NIET VOOR EEN CHRISTELIJK RECHTSSYSTEEM staat!!!
Wanneer gaan de ogen van de lezers open en ga vooral niet naar de dodenherdenking want dit wordt 1 fiasco!!!


Dank U voor medewerking en thuis is het lekker warm.


Ranjana

woensdag 9 september 2015

Val van het Kabinet waardoor J Demmink-Tribunaal bewezen wordt!!!

Val van het Kabinet waardoor J Demmink-Tribunaal bewezen wordt!!!


Aan de Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State. Deel 103

26-08-2015

Hierbij vraag ik R.J.M Zwijnenberg Uw aandacht voor de volgende nieuwsberichten volgens het paradigma van het Meritocratisch wereldbeeld met betrekking tot de Algemene Beschouwingen:   Voor het eerst sinds jaren zal begroten een feest worden.

Voor het eerst sinds jaren zal begroten een feest worden. © ANP

Kabinet begint nieuw seizoen met meevaller

Als het kabinet vrijdag voor de eerste ministerraad na de zomervakantie bijeenkomt, kan het de vakantiestemming nog even vasthouden. De komende weken moet de begroting 2016 worden afgemaakt. En voor het eerst sinds jaren is begroten een feest. Er is, na de aangekondigde belastingverlaging van 5 miljard, nog eens zo'n 4 miljard euro te verdelen.
Door: Gijs Herderscheê 12 augustus 2015, 02:00
De meevaller blijkt uit ramingen, die het Centraal Planbureau dinsdag publiceerde. Die gebruikt het kabinet als basis voor het begrotingsoverleg. In de ramingen is een reeks aangekondigde maatregelen al verwerkt, zoals de belastingverlaging, het loonakkoord voor ambtenaren en de tegenvallende gasinkomsten door het dichtdraaien van de gaskraan.

SREBRENICA 20 JAAR LATER: DE ULTIEME KLOKKENLUIDER

Geplaatst in: media, pedofilie, politiek op: 28 juli                       

Auteur: m k

WAAROM ZAT DUTCHBAT HELEMAAL ALLEEN OP HET VERKEERDE MOMENT OP DE VERKEERDE PLAATS EN ROLDE DE RODE LOPER UIT VOOR DE ‘GROOTSTE GENOCIDE IN EUROPA NA DE TWEEDE WERELDOORLOG?’


WE KOMEN NU OP HET PUNT DAT DUIDELIJK WORDT WAT DE WERKELIJKE OMVANG IS VAN DE ZAAK-DEMMINK EN DE CHANTAGE VAN NEDERLAND DOOR BUITENLANDSE KRACHTEN: DE NAVO, TURKIJE, DE VS. * VOORMALIGE COMMANDANT VAN HET VN-VERBINDINGSCENTRUM IN BOSNIE (1992) MARC VAN DER TIER: ‘NEDERLAND WERD GECHANTEERD MET DE PEDO-DOSSIERS OM DUTCHBAT NAAR SREBRENICA TE STUREN’ * LATER VOLLEDIG INTERVIEW MET VAN DER TIER * VAN DER TIER SCHREEF DOODGEZWEGEN BOEK WELTERUSTEN NEDERLAND * DEMMINK EN DE PEDOFIELEN HEBBEN TIENDUIZENDEN DODEN OP HUN GEWETEN * SREBRENICA ZOU NIET ZIJN GEBEURD ALS DEMMINK ZIJN PEDO-PIEMEL IN DE BROEK HAD GEHOUDEN * ‘OOK VERREGAANDE BETROKKENHEID KONINKLIJK HUIS’ * DRIE WEKEN VOORDAT HET BOEK UITKWAM WERD MOORDAANSLAG GEPLEEGD OP MARC VAN DER TIER

Deze lezing klopt helemaal met de feiten. Het uitblijven van de luchtsteun. Door iedereen in de steek gelaten, want de NAVO wist dat Mladic eraan kwam om op weerzinwekkende wijze wraak te gaan nemen voor de gruwelen gepleegd door de Moslims. Dus werd Nederland de hel in gestuurd. We konden niet weigeren, want dan zouden ‘bepaalde dossiers’ in de openbaarheid worden gebracht en niet alleen over Joris Demmink. Dit is de kern van het verhaal van Marc van der Tier. Het klopt ook met de bizarre gebeurtenissen rond de verslaggeving over Srebrenica zoals ‘amice-briefjes’ van Joris Voorhoeve aan de hoofdredactie van NRC Handelsblad dat vervolgens -net als Gelauff in de zaak-Demmink deed met Jeroen de Jager- journalist Frank Westerman van het dossier afhaalde. Het bizarre verhaal van Beatrix en Holbrooke. Het krankzinnige gedrag rond Srebrenica van politiek Den Haag met als ‘hoogtepunt’ de geensceerde val van het kabinet Kok-II. Deze ‘val’ was in werkelijkheid dus een witwas-operatie die de indruk moest wekken dat het de politiek was die faalde terwijl de werkelijke oorzaak lag bij de pedo-netwerken. De Srebrenica-chantage verliep min of meer gelijktijdig met de chantage door de Turken in de zaak-Baybasin. Nu wordt langzaam duidelijk welke monsterlijke gevolgen de zaak-Demmink heeft en waarom het absoluut ondenkbaar is voor de macht Joris Demmink te laten vallen.

Holbrooke heeft Koningin Beatrix tijdens een Bilderberg vergadering één maand voor de val van Srebrenica gewaarschuwd voor de inname van de enclave.
“Ik was niet verrast door de val van Srebrenica. Ik had voorspeld dat Srebrenica de meest gevaarlijke plek was in Europa op dat moment. Ik heb gewaarschuwd dat we Srebrenica moesten versterken anders zou er een ramp uitbreken.”

Richard Holbrooke was in de jaren negentig een roepende in de woestijn. Als onderminister van Buitenlandse Zaken voor de Balkan probeerde hij aandacht te krijgen voor de gruwelen in Bosnië. Tevergeefs. De regering Clinton hield zich verre van het conflict en Europese vredestroepen waren gijzelaars van de  Bosnische Serviërs.

Het is 8 juni 1995, precies één maand voor de val van Srebrenica. In Zwitserland treffen op dat moment de machtigen  der aarde elkaar in een luxueus hotel op de top van een berg in het dorpje Burgenstock.

Het gaat om de roemruchte Bilderberg conferentie. Vernoemd naar het Bilderberg hotel in Oosterbeek. Prins Bernard richtte daar in 1954 de conferentie op. Politici, industriëlen en topdiplomaten treffen elkaar één keer per jaar in dit geheime genootschap. Richard Holbrooke is een van de deelnemers. In juni 1995 spreekt hij uitgebreid met Koningin Beatrix over de positie van de Nederlandse soldaten in Srebrenica.

In de meest sterke bewoordingen waarschuwt Holbrooke Koningin Beatrix en andere Nederlandse aanwezigen voor de rampspoed die hij voorziet in Srebrenica:
"I said to her: Your Majesty I wanna talk to you about a very serious issue. Your troops are sitting in the valley in Srebrenica. The hills are surrounded by Serbs, the situation could not be more dangerous. I sketched out for her on a piece of paper what it looked like. I said: I am intensely worried, you don't have enough men there to defend themselves or the people around them,  but you have enough to be very vulnerable, and I am more worried about it then any other place in Europe."

Een jaar later treffen Richard Holbrooke en Koningin Beatrix elkaar opnieuw tijdens de Bilderberg conferentie, deze keer in Canada.
Bij deze gelegenheid vertelt Koningin Beatrix dat zij zich de conversatie met Holbrooke en  de waarschuwing die hij gaf, zich nog heel goed herinnert. Koningin Beatrix vertelt hem dat zij de waarschuwing heeft overgebracht maar vertelt er niet bij aan wie.
"But the next year after the tragedy had occured we met again at Bilderberg this time held in Canada. And she said: "You know mr. Holbrooke, I wil never forget that conversation as long as I live, I knew that something was serious, I talked to people about it (she didn't say who) and  I will never forget your warning."
And ever since then, every year, we all sit together for one meal and we have a very nice chat."


BREAKING: DAKLOZE VROUW GETERRORISEERD OM OPMERKINGEN TEGEN POLITIE OVER JORIS DEMMINK

Geplaatst in: pedofilie, politiek, rechtspraak op: 13 augustus  Auteur: m k
LEES HET HELE VERBIJSTERENDE VERHAAL OP DE SITE VAN NICO VAN DEN HAM * JUSTITIE REAGEERT FURIEUS ALS RAJANA TEGEN DE POLITIE BEGINT OVER DE CRIMINELE PEDOFIEL JORIS DEMMINK * DIT IS ONDERDEEL VAN DE GROTE DEMMINK-WHITEWASH * BINNENKORT WETTELIJK VERBOD OP HET BESCHULDIGEN VAN DEMMINK?


Op 9:15 en vooral op 14:30 komt de onthutsende aap uit de mouw. Een weerloze en dakloze vrouw wordt compleet geterroriseerd door de OM-Gestapo van Herman Bolhaar wegens het confronteren van de politie met de zaak-Demmink. Het OM en ome Ard van der Steur zijn panisch van angst dat kennis over de zaak-Demmink zich verspreid onder de dienders waarmee nu reeds een CAO-conflict wordt uitgevochten op leven en dood. De grootste nachtmerrie voor de staat is als agenten de zaak-Demmink gaan inzetten tegen de overheid en het Ministerie. Dat is de werkelijke achtergrond van de krankzinnige zaak tegen Ranjana. ‘U heeft daar geslapen! Nietes! Welles!’.

RANJANA GAAT IN CASSATIE: FULL SCALE WAR TEGEN PEDO-JUSTITIE

Geplaatst in: media, pedofilie, rechtspraak op: 13 augustus  Auteur: m k

DE BEER IS LOS: HET WEERZINWEKKENDE NEDERLANDSE ‘RECHTSSYSTEEM’ VAN ARD VAN DER STEUR, JORIS DEMMINK EN HERMAN BOLHAAR STAAT OP INSTORTEN * NAAST CASSATIE RAJANA OOK WRAKING MICHA VAN OUDERLING ABBINK: SPEKTAKEL, SPEKTAKEL, SPEKTAKEL * DE SMERIGE SPEMA-BEFFEN EN KINDERPOEP-TOGA’S WORDEN COMPLEET AAN STUKKEN GERETEN * HIER KUNNEN PAUL JANSEN EN MARCEL ‘GEEN BANDEN MET PEDO-NETWERKEN’ GELAUFF NIET MEER TEGENOP SPINNEN * WE WILL BE VICTORIOUS!
Ranjana Zwijnenberg gaat in cassatie bij de Hoge Raad tegen de boete van 70 Euro die ze als dakloze heeft opgelegd gekregen wegens het plaatsen van opmerkingen over Joris Demmink tegen politie-agenten. Opnieuw zien we hoe de ‘roestige spijker’ Joris Demmink het complete Nederlandse rechtssysteem aan flarden rijt: om Demmink en de toga-pedofielen af te schermen, moet de toevlucht worden genomen tot steeds krankzinniger en onrechtmatiger intimidaties. Het laatste slachtoffer hiervan is Rajana die al langere tijd ondermeer op Twitter aandacht vraagt voor de misstanden binnen Justitie. Eerder moesten Nico van den Ham en Micha Kat eraan geloven en ook Baybasin, Ben van den Brink, Henk Krol, Katholiek Nieuwsblad en ongetwijfeld nog anderen die we nu vergeten. The bottom line: het systeem probeert af te rekenen met iedereen die de wantoestanden binnen de zwarte mafia aan de kaak stelt. Dat dit uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van het systeem zelf, behoeft geen twijfel. Ook niet dat corrupte collaborateurs als Paul Jansen en Marcel Gelauff zullen worden meegesleurd.


Imtech in stukken gehakt

 • Van onze redacteuren
Gisteren, 20:20 Update: vandaag, 10:00Imtech in stukken gehakt (PDF)
Moederbedrijf Imtech is dood, maar voor het grootste deel van het bedrijf gloort hoop. Hoewel moedermaatschappij Royal Imtech en drie financiële dochters donderdag failliet zijn verklaard, maken de werkmaatschappijen kans op een doorstart bij een nieuwe eigenaar. Hierdoor blijven volgens Imtech in ieder geval 7300 banen behouden, waarvan zo'n 1300 in Nederland. Dat hebben het bestuur van Imtech en de twee curatoren van het bedrijf bekend gemaakt.
De verwachting is dat er voor de gewone aandeelhouders van Imtech niets overblijft.

Lucratieve divisies eerst

Nu voor Imtech als geheel geen koper is gevonden, zetten de curatoren het bedrijf stukje voor stukje in de etalage, te beginnen met de grootste en meest lucratieve divisies. Imtech Marine, dat installatiewerk doet in de scheepsbouw, wordt in zijn geheel verkocht aan twee Nederlandse partijen, automotive- en scheepvaartconglomeraat Pon en durfinvesteerder Parcom.
De relatief goedlopende Scandinavische divisie, Imtech Nordic, komt in een nieuwe vennootschap zodat het onderdeel niet belast is met de schulden van de andere werkmaatschappijen of het failliete moederbedrijf. De banken, die als belangrijkste schuldeisers recht hebben op de opbrengst, financieren de komende drie maanden het verkoopproces en blijven het onderdeel voorzien van werkkapitaal.

Goede hoop

Het is de bedoeling dat ook de andere werkmaatschappijen van Imtech de komende maanden op deze wijze worden verkocht, aldus de curatoren, Jeroen Princen en Paul Peters, die benadrukten dat 'op dit moment' geen van de werkmaatschappijen zoals Spanje, UK & Ierland en Traffic & Infra in faillissement of in surseance van betaling verkeert.
Hoewel niet alle divisies er in hun woorden 'rooskleurig' voor staan, is er goede hoop dat ook hiervoor kopers worden gevonden. 'Er is veel belangstelling van partijen uit het hele spectrum: uit de sector zelf maar ook van investeerders en financiële partijen uit binnen- en buitenland', aldus bestuursvoorzitter Gerard van de Aast.

Handel stilgelegd

Toezichthouder AFM had de handel in het aandeel Imtech donderdag in afwachting van een persverklaring van het bedrijf al voorbeurs stilgelegd. Nu moederbedrijf Royal Imtech failliet is zal het fonds volgens beursbedrijf Euronext 'spoedig' worden verwijderd uit de Midkap.
 

Het complete verhaal


Nieuwe fase in de valutaoorlog

13/08/2015
Maarten Verheyen
currency-war-risk
China heeft zich met twee voeten vooruit in de valutaoorlog gesmeten.
De Yuan werd drie dagen op rij gedevalueerd. Niemand die weet tot hoever het kan gaan.
China had de munt min of meer gekoppeld aan de dollar en de sterke dollar zet de exporteconomie onder druk.
De indicaties die we momenteel krijgen, tonen duidelijk aan dat het gewoon niet goed gaat met de Chinese economie.
De Chinezen geven dat natuurlijk niet graag toe. Ze publiceren nog steeds groeicijfers van 6% en meer, maar je kan daar serieuze vraagtekens bij plaatsen.
Ook de massale interventie op de aandelenbeurzen doet vermoeden dat het daar allemaal goed fout zit.
Het lijkt een beetje op paniek, moet ik zeggen.
Maar China wil nu dus ook een lagere munt om op die manier de economie aan te zwengelen.
Daarmee worden de Westerse recepten vlot overgenomen.
Geld printen, meer leningen, devaluatie van de valuta, … het is allemaal niks nieuw.
Dat dit gevolgen heeft voor de verhoudingen in de wereld spreekt voor zich.
Het is moeilijk te geloven dat de Amerikaanse centrale bank in deze omstandigheden de rente in september zou optrekken.
Ze moeten in de VS toch ook stilaan last krijgen van die sterke dollar?
Iedereen heeft intussen een lagere munt, en het is Amerika die met de molensteen van een dure dollar rond de nek loopt.
Kan dat blijven duren? Ik geloof er echt niks van.
Voor de goudprijs is het allemaal een goede zaak.
Chinezen houden reeds van goud en als ze dan nog ééns moeten vrezen voor koopkrachtverlies door de devaluaties, zou de interesse voor het gele metaal wel eens kunnen ontploffen.
Ik heb de voorbije dagen al serieus gehamerd op de kansen die de mijnaandelen bieden en zelfs een strategie binnen Tradzster gelanceerd om er maximaal van te profiteren.
Maar een positie in goudmijnen mag uiteraard nooit te groot worden. Afhankelijk van je risicoprofiel ergens tussen de 5% en 20% zou ik zeggen.
De focus moet op fysiek edelmetaal blijven liggen.
Goudmijnen kunnen immers van de kaart geveegd worden als de prijzen te lang te laag noteren.
Maar goud behoudt al duizenden jaren zijn waarde en garandeert op lange termijn de koopkracht.
Hoe je het ook draait of keert, goud zal altijd iets waard zijn. De ideale manier om je vermogen te beschermen.
Voor nieuwe aankopen, zou ik dit moment echter vooral naar zilver en platina kijken.
Beide noteren historisch bijzonder goedkoop ten opzichte van goud en bieden zo de beste risk/return-verhouding.
Een buitenkans wat mij betreft!
Voor zilver blijf ik een liefhebber van de monsterbox Philharmonikers.
Ik heb zelf overigens mijn zilver ETF’s omgeruild voor Philharmonikers.
De crisis gaat naar een nieuwe fase en dan wil je enkel nog fysiek. Dat is het enige dat straks telt.
Een papiertje met de belofte dat je zilver bezit, is niet wat je wil hebben.
Platina was in het verleden vaak dubbel zo duur dan goud, maar kan nu tegen vergelijkbare prijzen aangeschaft worden.
Als de prijs straks weer het dubbele bedraagt, verdien je twee keer.
Eén keer aan de stijging van de goudprijs en één keer aan de zwellende premie voor platina.
Dit terwijl platina aan deze prijs zeker niet meer neerwaarts risico heeft.
Zelfde risico, maar opbrengst kan wel twee keer zo hoog worden straks.
Daar kan je moeilijk op tegen zijn.


CORRUPTE ADVOCATUUR: MICHA-CLAIM TEGEN WESTENBERG SNEUVELT

Geplaatst in: politiek, rechtspraak op: 14 augustus  Auteur: m k

GEEN ENKELE ADVOCAAT IN NEDERLAND BEREID MICHA BIJ TE STAAN IN MILJOENEN-CLAIM TEGEN CRIMINELE EN CORRUPTE RECHTER DIE ZIJN LOOPBAAN EN LEVEN IN NEDERLAND VERNIETIGDE
So far voor de Micha-claim. We hadden het eerder over een door Joris Demmink uitgevaardigd ‘bijstandsverbod‘ voor Micha. Nu blijkt eens te meer hoe juist deze constatering is want de advocaat bij wie Micha de metersdikke Westenberg-files heeft ondergebracht heeft zojuist laten weten niets voor Micha te kunnen betekenen. Deze advocaat ontving de dossiers van advocaat Doeko Bosscher die de zaak aan het saboteren was. Voor Bosscher lag het dossier bij Klaas Aantjes die ze zaak moedwillig verloor en weigerde in hoger beroep te gaan -en dat terwijl Micha een in elk opzicht gewonnen zaak heeft en de schuld van Westenberg al is vastgesteld! Voor Aantjes zou de claim worden ingediend door het (toenmalige) kantoor Vissers & Moszkowicz maar in plaats van Micha bij te staan nam Y. Moszkowicz gesprekken met Micha heimelijk op om ze door te spelen aan het OM zodat die de info konden gebruiken in de serie strafzaken tegen Micha. Daar weer voor weigerden Matthijs Kaaks en Otto Volgenant Micha bij te staan in de claim. Misschien zijn we nog wel een paar ‘raadslieden’ vergeten. In de strafzaken zien we precies hetzelfde patroon met als dieptepunt de wijze waarop Gerard van der Meer Micha het bos instuurde na jaren van zeer nauwe en succesvolle samenwerking. Intussen proberen door Justitie betaalde trollen op deze site het beeld neer te zetten dat Micha zijn advocaten steeds -te krankzinnig voor woorden- ‘messen in de rug zou steken’. In de huidige vier lopende hoger beroepen van de strafzaken moet Micha het thans stellen met de steun van een enkele advocaat -een krankzinnige situatie. Mede hierom hebben we een vordering ingediend tot voeging van de vier hogere beroepen, maar ook zal een onderzoek worden geeist naar deze geokestreerde tegenwerking van Micha’s advocaten. Ook de enige advocaat die nog voor Micha werkt kreeg alarmerende emails waarin min of meer van hem werd geeist de verdediging van Micha neer te leggen. Wij denken dat deze mails zijn gestuurd door het trollen-team van Ivo Hommes (foto) op het Ministerie van Veiligheid en Justitie en daarom willen we Hommes onder ede horen. To be continued!!!


Steve Brown woest op ‘Lynch-Rechter’ wegens veroordeling Ranjana omdat ze Dak en thuisloos is.
         
( van onze VVD Klasse Justitie redactie)

AMSTERDAM-NOIR- (Fucking Shocking video) De ‘Lynch-Rechter’ van de arme veroordeeld Dak Ranjanaen Thuisloze Ranjana tot boete van 7000,- euro  70,- euro in strijd met de mensenrechten. Maar die 70,- euro is voor haar wel feitelijk 7000, – . Maar in ieder geval drie tot vijf dagen niet te eten. Wij stellen vast dat tijdens deze schrijnende rechtszaak er niet één (sensatie) misdaad-journalist aanwezig was zoals wij al voorspelde. Die zijn te druk met het kijkcijfer ‘Pijp-meisje'(Video) en het “Monster Holleeder”(Video), waar niemand last van heeft. Het was dan ook zeer surrealistisch te moeten waarnemen dat een mens die al niets bezit zo’n mensonterende rechtszaak moet ondergaan in de wetenschap dat terwijl deze zaak aan de gang is miljoenen euro straffeloos worden gejat door de Ratten in pak. Die Ratten zien trouwens bijna nooit deze Rechter, maar dat terzijde. Hoe kan een rechter vandaag de dag nog zichzelf in de spiegel kijken en een Dak en thuisloze voor het verstoren Openbare Orde veroordelen tot 70 ,-euro boete omdat zij op straat sliep?
Wie een mens redt, redt de hele wereld is een Joods gezegde  dat niet bekent is bij deze Rechter en officier van Justitie en de politieagent die Ranjana een boete gaf. Dat het rechtssysteem er is om de Status quo van de heersende klasse te handhaven is al sinds 1930 door de Frankfurter Schule en in de jaren ’70 door de Critical Legal Studies Movement  wetenschappelijk aangetoond. En dat weet ook deze Rechter en de Officier, maar wat moeten zij anders, ook hun schoorsteen moet roken. Dus de’ Klasse Justitie-Show’ must go on: Wie een mens Ranjana doodt, doodt de gehele mensheid ( islam).

Rechtszaak: Dak en Thuisloze bekeurt omdat zij op straat slaapt. Kafka aan de Amstel.

Maar ondanks dat het rechtssysteem de facto er niet is om de zwakkere te beschermen maakte deze zaaks Rechter en Officier het wel erg bontDe Zaaks Rechter indien hij enige besef van zijn eigen wetten en rechtvaardigheid en mensenrechten en realiteit ‘s zin had in deze ‘Kafka-Zaak’ niet anders kunnen oordelen dat hier het enige vonnis was “Geen Straf zonder schuld” (Melk en water-arrest: “geen straf zonder schuld”.). Dat  rechts beginsel ziet toe op overtredingen van een wetsartikel die een Burger wel moest maken gezien de omstandigheden en feiten van het geval. Men kon(niet) anders handelen (verwijtbaar)Daarnaast had de Rechter de Officier van Justitie een veeg uit de pan moeten geven dat zij deze zaak überhaupt had aangebracht en niet geseponeerd. Een vrouw wordt slapend aangetroffen met haar hoofd in haar schoot om vier ‘s-morgen in een portiek op de Herengracht Amsterdam Kan het nog schrijnender? Ja ,want de kennelijk totaal gestoorde politie agent geeft Ranjana een boete.
De onderbetaalde politie weet niet meer dat zij twee taken heeft: De Wet Handhaven en Hulp bieden.

(Politiewet 1993 Artikel 2 De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het … de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan … aan te bieden)
De politiewet stelt dat de politie belast is met twee taken en dat zijn Handhaven/opsporen van misdaden en hulp biedenDe politieman die Ranjana aantrof had volgens de politiewet haar wakker moeten maken om vervolgens hulp aan te bieden. En niet volgens de Officier een zeer omvangrijk proces- verbaal op te stellen wegen Orde verstoring. Die politieman dient per direct onder psychiatrische behandeling te worden gesteld blijkens zijn eigen proces-verbaal. De kennelijk geestelijk gestoorde agent had als normaal mens moeten vragen wat zij daar deed en niet thuis in bed lag zo midden in de nacht en wat het probleem is dat zij daar lag. Dan had hij haar moeten proberen te helpen wat hij overigens wettelijk verplicht is. M. a. w. de betreffende politie agent heeft de wet overtreden en niet Ranjana in deze zaak. Die punten waren de Rechter allemaal ontgaan (kuch).

Grondrechten en mensenrechten geschonden door de Rechter tijdens zitting.

 De Rechter stelt dat iedereen belasting betaald en spreekt recht in naam der Koning die geen cent belasting betaald over zijn uitkering van 110 mijnoen euro per jaar. Dat laten wij maar buiten beschouwing dat de Rechtbank Amsterdam naast de ‘VVD Witwas Zuidsas- centrale‘ is gevestigd alwaar bijna alle Multinationals de belasting ontduiken. Is deze Recher Gek, Dom of gewoon Corrupt? Hoe het ook zij, met deze ‘VVD-Mongolen’ uitspraak bekent hij totaal buiten de realitiet te staan van de huidige ‘Graai-maatschappij’. De Rechter verzaakt zijn plicht om de grondrechten van Ranjana te waarborgen. De Rechter had tijdens deze zitting moeten ingrijpen volgens het EVRM en het Wetboek van Strafvordering en vast stellen dat Ranjana niet in staat was om binnen het geldende rechtssysteem zich naar behoren te verdedigenDaarnaast had hij moeten vast stellen dat het grondrecht van Ranjana op huisvesting is geschonden door de Staat der Nederland in naam der Koning(= Graai King Willem) .

Voor de complete uitzending en meer achtergrond informatie van deze Rechtszaak zie: Nico van der Ham.

RAADSADVISEUR RUTTE DIEP IN SNUFF-MOVIES

Geplaatst in: pedofilie, politiek, rechtspraak op: 1 juni  Auteur: m k

HENK KORVINUS WAS ALS HOOFDOFFICIER IN DORDRECHT BETROKKEN BIJ HET WITWASSEN VAN DE HORRORS IN HET PEDO-BORDEEL VILLA WEIZICHT WAAR JORIS DEMMINK OOK KWAM * LEES HET HELE VERHAAL VAN ANDRE VERGEER OP BOUBLOG * PEDOBLAD ELSEVIER IN GIGA-WITWAS-OPERATIE HENK KORVINUS * KORVINUS STUURDE NAMENS DEMMINK HETZE TEGEN MICHA AAN
Hij was persoonlijk aanwezig bij de zitting waarop de hel van Micha begon, Henk Korvinus, de nieuwe ‘raadsadviseur’ van Mark Rutte. Als de baas van horror-officier Nicole Vogelenzang overtrad hij alle wetten en regels die ooit zijn bedacht voor de vervolging. In opdracht van Joris Demmink. Maar jaren daarvoor was hij als baas van het OM in Dordrecht reeds verantwoordelijk voor het witwassen van Dutroux-achtige wantoestanden in een pedo-bordeel aldaar. Sindsdien ging zijn carriere als een komeet omhoog. Nu is hij de ‘nieuwe Demmink’, de machtigste man van juridisch Nederland. Het hele idee van het aanstellen van ‘raadsadviseurs’ -mensen die stiekem buiten elke democratische controle om giga-invloed uitoefenen op het beleid- is trouwens een provocatie en moet worden gezien tegen de achtergrond van het vestigen van de elite-horror-staat. De aanstelling van Korvinus is tevens een schoffering van het varken Van der Steur -waarschijnlijk was de komst van Korvinus keihard nodig omdat Ard niets kan en niets weet, hij is uiteindelijk benoemd in een fase van totale paniek na het vertrek van Opstelten en Teeven. Bovendien heeft Demmink nog altijd geen opvolger na het vertrek van Pieter Cloo. Henk Korvinus kan kortom in elk opzicht worden beschouwd als de werkelijke nieuwe Demmink waarbij een ‘weeffout’ is opgelost: waar Demmink nog een officiele functie had, opereert Korvinus volledig in het duister en in het geheim.

Hoe de Top van de VVD en PvdA de pedo’s vertroetelde verklaart het “Geheim van Joris Demmink” in Den Haag.
        
Twitter Peter Joris
VVD Verkiezing Slogan 2014: “Neem een Volkse( derde wereld) baby mee in de reistas voor uw Liberale-Sex-pleasure”.
Top-VVD’ers ex-minister van justitie Frits Korthals Altes en Ex Minster Ed Nijpels,  Jimmy de Savile: “Seks met arbeiders jongeren vanaf twaalf jaar legaliseren voor ons eigen gebruik en volks baby’s vinden het prettig als met hen liberaal wordt gevreeën”.
(door Willem Pekelder  en bewerkt door de waarheidscommissie)

Amsterdam-Noir- De gemankeerde ‘pedopartij’ is afschuwelijk. Maar dat zijn krokodillentranen.Pedoseks werd lange tijd wettelijk gedoogd en met name gepromoot door de elite van de VVD-Misdaadpartij. Het speelkwartier ten koste van de arbeiderskinderen  voor pedofielen is pas in 2002 wettelijk afgeblazen.

‘VVD-Pedo OM-Grandmaster Joris Demmink’ de Nederlandse Edgar Hoover.


Waarom het Geheim van Pedo en Top VVD’er Joris Demmink drie Minister van Justitie overleefde. En waarom de USA een wet heeft ingevoerd dat de hoogste(homo) baas van de FBI maar 10 jaar  in de functie mag blijven. (De maffia scheen op de hoogte te zijn van Hoovers seksleven en zou deze wetenschap gebruikt hebben om de FBI op afstand te houden. Dit zou de reden zijn waarom  (homo, Pedo)Hoover lange tijd ontkende dat in Amerika de maffia bestond.)

VVD- Heer Hans Wiegel weet van niks en wil dat graag zo houden bij de NRC
Het was in de zomer van 1975 toen fractievoorzitter (Pedo) Bram van der Lek van de Pacifistisch Socialistische Partij (psp) zijn opwachting maakte bij de ncrv-actualiteitenrubriek Hier en Nu.  In die periode was ‘IJzeren Rita Verdonk’ nog ‘menselijk’ op haar manier en ook lid van de (Pedo)- PSP. Toen de ‘Pedo- PSP’ ter zielen ging is opportunist Rita Verdonk naar de ‘Pedo-VVD’ verhuisd van  de oude ‘Pedo VVD-minister Frits Korthals Altes kliek’. Rita Verdonk die gewone onschuldige werkloze arbeiders in de bijstand verfoeide als profiteurs zit sinds haar vertrek uit de ‘Haagse Pedo-VVD politiek’ riant te profiteren van haar Luxe Wachtgeld uitkering, al dan niet met een Volks kind of een baby. Immers aan (Wacht)geld van de  gemeenschap geen gebrek.

Deportatiekwestie en Schipholbrand

Eind 2003 lanceerde de ronduit walgelijke Verdonk het plan om uitgeprocedeerde arme asielzoekers op straat te zetten. Op 18 december verklaarde de Tweede Kamerfractie van het CDA zich tegen. Hierdoor was er in de Kamer geen meerderheid meer voor dit misdadige VVD-plan. De ‘PvdA dronkelap Jan Pronk’, die op zijn beurt weer de schrik was van de KLM stewardessen door hen om de haverklap liederlijk in de edele delen te knijpen noemde als voorzitter van de Vereniging van Vluchtelingenorganisaties (VON) haar beleid begin 2004 het ‘deporteren’ van mensen. Deze term werd door Verdonk opgevat als een verwijzing naar de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

“ VVD-Reisbureau  Pedo-Rita, arrestatie deportatie crematie adequaat tot het bittere eind”.

Deze onmenselijke politiek wordt nu voorgezet door ‘VVD-Reisbureau –Fred- Syfilis -Teeven’ en is nog vele malen misdadiger. De Onderzoeksraad Voor Veiligheid onder leiding van Pieter van Vollenhoven heeft een onderzoek naar de brand gehouden. De conclusies van dat onderzoek, gepresenteerd op 21 september 2006, waren vernietigend. De Dienst Justitiële Inrichtingen (van het Ministerie van VVD-Klasse-Justitie), de Rijksgebouwendienst (van het Ministerie van VROM) en de gemeente Haarlemmermeer hebben te weinig aandacht aan brandveiligheid gegeven en de bestaande regels onvoldoende nageleefd en gehandhaafd.
De Onderzoeksraad ging zelfs zover de brand aan te merken als “het gevolg van het tekortschieten van de drie instanties“. Ook stelde de raad vast dat de bouw van het complex in strijd was met het bouwbesluit en dat er dus geen vergunning voor had mogen worden gegeven. Doordat deze instanties zich niet aan de regels hielden, zijn onnodig veel slachtoffers gevallen.

VVD-Burgemeester Onno Hoes en AIVD/Politie-informant Peter R. de Vries in een week betrapt met te jonge Volkse prostituees-.
Peter R de Vries LeatherboyIn Arnhem speelde een rechtszaak rond kinderporno. De programmamakers waren benieuwd naar de opinie van de parlementariër. ‘Kinderporno is niet het probleem, maar de zedelijkheidswetgeving’, sprak Van der Lek. ‘Seksuele handelingen zijn normaal, dus als kinderen die een beetje imiteren, ach. (…) Zolang volwassenen en kinderen vrijwillig seks hebben met elkaar, lijkt het me geen probleem.’ Hoe anders lijken de kaarten te liggen bij GroenLinks, de rechtsopvolger van onder meer de PSP. De Partij voor Naastenliefde, Vrijheid & Diversiteit (PNVD opgegaan in de Top van de VVD), die kinderporno wil legaliseren en zich tevergeefs heeft aangemeld voor de verkiezingen van 22 november, is ‘ronduit walgelijk’, vindt GroenLinks nu. ‘Wij begrijpen uw onbegrip en woede over de PNVD heel erg goed. De programmapunten van deze partij zijn onbespreekbaar’, was het antwoord aan ongeveer honderd verontruste briefschrijvers. GroenLinks ziet evenwel geen noodzaak de PNVD te verbieden. ‘Een sterke democratie kan ook walgelijke partijen hebben.

Waarom de PvdA zich zo graag laat Hoereren door de’ VVD-Misdaadgroep’

’
De PvdA, die in 1995 een rapport publiceerde dat in sommige opzichten verderging dan wat de ‘pedopartij’ nu wil, twijfelt wél aan het bestaansrecht van de PNVD. In vragen aan de ministers van ‘VVD-Pedo Klasse Justitie’ en Binnenlandse Zaken suggereren de sociaal-democratische kamerleden Arib en Dubbelboer dat er wellicht nieuwe juridische instrumenten nodig zijn om partijen te ‘corrigeren’ wier doelstellingen ‘indruisen tegen de openbare orde en goede zeden’. Bij een bepaald gedeelte van de VVD al even grote weerzin. ‘De ideeën van de PNVD zijn absoluut verwerpelijk’, kregen briefschrijvers en e-mailers te horen. ‘Seks tussen volwassenen en minderjarigen is strafbaar en zal dat, als het aan de VVD ligt, ook blijven.’

Top VVD bekent kleur en is  voor Pedofilie.Nederland in de greep van de Showbizz homo top 50.

Toch was het VVD-Minister Frits Korthals Altes en zijn Pedo Compaan ex Mister Ed Nijpels( tegenwoordig voorzitter van de TROSAVRO)) die al in 1985, net als de PNVD nu, voorstelde seks met Volks, weerloze jongeren vanaf twaalf jaar te legaliseren. Alleen als er sprake was van omkoping met geld of goederen, machtsmisbruik of misleiding zou er straf moeten volgen (kuch).

Rolodex-zaak van Fred Teeven, “Hoerenjong Bruine Rat Bas van Hout” en  Hoofd-officier van justitie Hans Vrakking,

De werkelijkheid was dat het strafgedeelte uitsluitend toen en nu van toepassing is op Volkse Pedofielen. Ook was de grens van 12 jaar uiteraard een fictieve, want hoe vaak hebben wij nadien van hoog geplaatste (VVD en PvdA) Notabelen niet gehoord: O, ik dacht dat hij of zij 16 jaar was. M.a.w. O, ik dacht dat hij of zij twaalf was. Ook Joris Demmink beriep zich in ‘Haagse Pooier affaire’ er op dat hij dacht dat de schandknapen  waar hij zich bijna dagelijks aan vergreep allemaal 16 jaar waren.

Pedo-Elite-Nederland’ doet uiterste poging om Pedo-Demmink-schandaal af te wenden’.
Gerrit Zalm
En hoe zit het vandaag de dag met de leeftijd van de Schandknapen van de VVD-Burgemeester ‘Onno-Schandknapen-Hoes’ , Ed Nijpels, Gerrit Zalm, etc.. Wat weet Joris Demmink in dit verband van Ed Nijpels, de ‘Draq Queen Gerit Zalm’, Onno Hoes, Vrakking , Frank van Dalen,  de hoofdstedelijke VVD-Home-Maffia  en de Showbizz homo top 50 en vice versa ?
‘AVRO & TROS Gotspe’: ‘Misdaadgroep Peter R. de Vries’ krijgt gesubsidieerd ‘Kinderprostitutie-misdaadprogramma’.En waarom mag bijv. in dit verband de AIVD /politie-informant, maar bovenal een zelfverklaarde notoire Hoerenloper Peter R. de Vries  van de  TROSAVRO Voorzitter  VVD-Pedo ‘Rose Ed Nijpels’ uitgerekend een TV serie maken over kindprostitutie in de derde wereld? (Welke Duister rol speelt de voorzitter van de Tros, de Top-VVD- ‘Pedo-Rosse Edtje Nijpels’ en het voormalig “Tuig van Endemol “de directeur Peter Lubbers in deze duister misbruik van ‘Pedo-subsidie’–affaire voor de Maffia?)
Nederland zat midden in de discussie over kruisraketten en de liberale bewindsman had, zo vertelde hij triomfantelijk, zijn voorstel zonder enige discussie ‘tussen de 47ste en 48ste kruisraket’ door de ministerraad gekregen. In het land sloeg het wetsvoorstel in als een bom en de Top ‘VVD’er Pedo Korthals Altes’ besloot het niet in te dienen bij het parlement.
Dit tot groot verdriet van ‘Pedo-Herman Meijer’, toen actief in de cpn en later voorzitter van GroenLinks. In het communistische dagblad De Waarheid reageerde hij in september 1985 op een commentaar in Trouw dat als strekking had dat er uit de samenleving geen signalen waren gekomen om de leeftijdsgrens te verlagen van zestien naar twaalf. ‘Oehoe, Trouw, ziet u mij? Ik sta hier te zwaaien met een roze vlaggetje. Ik geef een signaal af, ik ben ervoor.’ Acht jaar later betoonde hij zich in een interview in de Gay-Pedo- Krant voorstander van het schrappen van ‘álle leeftijdsgrenzen uit de zedelijkheidswet’. De homo-emancipatie was volgens hem ten koste gegaan van de acceptatie van pedofilie. In Meijers ogen een treurige ontwikkeling. ‘Ik kan ook wel op een knaapje vallen. Men gaat ervan uit dat je met een kind geen erotische verhouding kunt hebben zonder het te benadelen. Onzin. Alleen misbruik en geweld moeten worden bestraft.’ Hetzelfde wil nu de ‘pedopartij’.
In 1991 kregen Meijer c.s. (gedeeltelijk) hun zin. De Tweede Kamer aanvaardde een voorstel om een klachtvereiste in te voeren voor jongeren tussen twaalf en zestien jaar. Seks met jongens en meisjes in die leeftijd zou alleen nog strafrechtelijk worden vervolgd als de betrokkene, diens wettelijke vertegenwoordiger of de Raad voor de Kinderbescherming een klacht zou indienen bij justitie. M.a.w. men wist haarfijn dat de misbruikte kinderen arbeiderskinderen waren en zijn , die niemand hebben of hadden die voor hun rechten kan opkomen. De Christelijke Tak van de pedofielen heeft daar ook vreselijk misbruik van gemaakt en hun slachtoffers aantallen lopen werkelijk waar in de honderd duizenden de afgelopen honderd jaar.
Het voorstel werd met een overweldigende meerderheid aangenomen. Alleen SGP, RPF en CD stemden tegen.
 
De rechten van het kind stonden weliswaar voorop, maar voor de pedo’s begon het Arbeiders-speelkwartier.

Nederland werd het Crimineelste liberaalste Pedo-land van de wereld en is dat sinsdien zo gebleven blijkens de onaantasbaarheid van lieden als de VVD-er Joris Demmink en Ed Nijpels en Gerrit Zalm en Ivo Opstelten  en Peter R. de Vries.

In de praktijk werden pedoseksuele contacten vanaf 1991 gedoogd’, aldus PNVD -voorzitter Marthijn Uittenbogaard.
De gevolgen waren desastreus. Het vermaarde Verwey-Jonker Instituut noemde het klachtvereiste ‘een barrière voor aangifte, vervolging en berechting’. Onderzoekster prof. dr. Jacqueline de Savornin Lohman sprak in EO’s Tijdsein van een ‘balans die was doorgeslagen richting vrijheid en behoeften van zieke Pedofielen volwassenen’. ‘Dit gaat ten koste van de bescherming van de arbeiders- kinderen. Het is voor een kind van twaalf niet gemakkelijk om naar de politie te gaan, zeker niet als het zijn eigen lijf betreft. Ouders zullen het kind daarbij niet helpen, want die hebben meestal zelf boter op hun hoofd.’ Enkele rechercheurs en een officier van justitie die de gevaren van de wet in het tv-programma wilden toelichten, kregen van hoger VVD-hand echter een cameraverbod. Tweede-Kamerlid Marian Soutendijk van het CDA vroeg zich af of de wet wellicht niet alleen de seksuele vrijheid van minderjarigen onderling, maar ook die van pedofielen had vergroot.
Een uitspraak die de naïveteit illustreert van de Nederlandse zedelijkheidswetgeving sinds de jaren zeventig.

VVD en PvdA Seksuele bevrijding voor de Elite-Pedo’s was het parool.   Volks Baby’s houden ook van sex.

De overheid moest terugtreden als zedenmeester en zich toeleggen op de bescherming van het seksuele zelfbeschikkingsrecht. Ook van de zeer jonge burger. Zoals PvdA-kamerlid Pedo- Hein Roethof het in 1988 op de lustrumbijeenkomst van pedofielenvereniging Martijn verwoordde: ‘De opvatting dat een kind überhaupt geen erotische gevoelens heeft of daarover mag beschikken, leidt tot een moralisering van de ergste soort.’ Geen woord over scheve machtsverhoudingen in een pedoseksuele relatie. Predikanten als de Rotterdamse ds. Pedo-Hans Visser gingen ineens onderscheid maken tussen lieve pedofielen die te vertrouwen waren (‘een beetje wederzijds masturberen moet toch kunnen’) en de gewelddadige, gestoorde variant. Waar is de tijd gebleven dat je van de kerk níet eens aan je eigen orgaan mocht zitten? Dat het afschaffen van de publieke moraal op seksueel terrein risico’s in zich droeg, werd weggewuifd.
Die luchthartigheid trad pijnlijk aan het licht toen Justitie-Minister Korthals Altes in 1984 was ‘vergeten’ een verbod op de verspreiding en openbare tentoonstelling van kinderporno in de wet op te nemen. Dat verbod werd pas op het allerlaatste moment ingelast. Handel in kinderporno was tot halverwege de jaren tachtig feitelijk vrij, als onbedoeld gevolg van de VVD-liberalisering van volwassenenpornografie in de decennia ervoor. Kinderpornobaas Joop Wilhelmus spon er goed garen bij.
 
Pedofielen vinden het misschien onjuist dat er een verband wordt gelegd tussen pedoseksuele geaardheid en kinderpornografie, maar dat verband brengt de ‘sector’ zelf voortdurend aan. Niet alleen de nvsh (die in de jaren zeventig voorlichtingsfilmpjes vertoonde van masturberende kinderen), maar nu ook de Criminele zieke PNVD. Vanaf zestien jaar moeten kinderen kunnen meedoen aan pornoproducties en het privé bezit van kinderporno dient, net als voor 1998, te worden toegestaan, schrijft die partij in haar programma.
Een Pedo-werkgroep van de PvdA wilde in 1995 nog een stapje verder gaan. De door het partijbestuur ingestelde commissie ‘Overheid en seksuele integriteit’ stelde voor kinderen vanaf twaalf jaar zelf te laten uitmaken of van hen gemaakte pornografische afbeeldingen strafwaardig waren. Ondanks de forse kritiek van het Verwey-Jonker Instituut wilde de commissie, met daarin prominenten  PvdA-Pedo’s als Aad Kosto en Eric Jurgens, ook van kinderpornografie een klachtdelict maken.

PvdA en VVD: Volkse baby’s houden ook van seks, geef ze derhalve de ruimte.

Voor jeugdige slachtoffers van seksueel gezagsmisbruik zou hetzelfde moeten gelden: pas justitieel ingrijpen na een klacht. De rol van de Raad voor de Kinderbescherming zou hierbij moeten worden verkleind. Op de vraag of dit voorstel betekende dat een leraar vrijelijk seksuele contacten zou kunnen onderhouden met zijn twaalfjarige leerling, antwoordde rapportschrijver Pedo Cees Straver in 1996 voor de EO-microfoon: ‘Jazeker. Zolang het gebeurt op vrijwillige basis en in de vrije tijd.’ Saillant detail: de ‘pedopartij’ pleit in afhankelijkheidsrelaties voor een leeftijdsgrens van zestien jaar.
In het 260 pagina’s tellende rapport komt het woord pedoseksualiteit niet voor, maar de gretigheid om de speelruimte te vergroten druipt ervan af. Geen wonder. De pedo- criminele wetenschappelijke lobby was met Cees Straver (huidig bestuurslid van de naar de pedofiele PvdA-senator vernoemde Dr. Edward Brongersma Stichting),  Pedo’s Jan Schuijer en Theo Sandfort (beiden destijds medewerkers van het Engelse pedofielenblad Paidika) goed vertegenwoordigd. Ofschoon we in het geval van Santfort beter kunnen spreken van een pseudo-wetenschappelijke criminele lobby, gezien zijn uitlatingen in 1996 voor de VPRO-radio: incestueuze relaties zouden vrijwillig door het kind worden aangegaan en baby’s zouden het prettig vinden als met hen werd gevreeën. De politieke voorhoede mocht dan libertijnse opvattingen huldigen over pedoseksualiteit en kinderporno, het ‘volk’ dacht er anders over. Dat bleek niet alleen uit het verzet tegen het wetsvoorstel van de Criminele VVD Pedo Justitie Minister Korthals Altes in 1985, maar ook uit de vorming van uit burgers bestaande actiegroepen, zoals de groep Morkhoven, die een rol speelde bij het Zandvoortse kinderporno-schandaal in 1998. De affaire-Dutroux (1996) en grootscheeps kindermisbruik door katholieke priesters openden in de loop van het nieuwe millennium ook de ogen van de politiek voor de schaduwzijden van de seksuele revolutie.
Het rapport van de PvdA-commissie ‘Overheid en Pedo-seksuele elite-integriteit’ verdween in een diepe ‘Pedo- Doofpot’ la. Zo diep dat ‘Pedo- Eric Jurgens’ nu opeens niet eens meer weet dat hij deel uitmaakte van de criminele Pedo-werkgroep. ‘Ben ik daar lid van geweest? Ik weet van niets. Maar goed, ik heb in zoveel Leugen en Doofpot-commissies gezeten, en ik word een dagje ouder.’
Kennelijk heeft de walgelijke pleitbezorger voor misbruik van baby’s en kinderen wel voor deze ‘Pedo-diensten’ twee koninklijke (pedo) onderscheidingen mogen ontvangen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Pedo Leeuw en Officier in de Orde van Bruine- Oranje-Nassau. Nou, is dat op zich niet vreemd dat een dergelijke Pedo een koninklijke onderscheiding kreeg, want de VVD’ers de ‘Glitter-Kip-Geert’ en de ‘Riool-Pijp Valse Nicht Albert Verlinde’ zijn ook Koninklijke Ridders.Glitter SBS Kip Gerard JolingNa een decennium lang te hebben geëxperimenteerd met de seksuele beschermwaardigheid van twaalf- tot zestienjarigen, schafte Den Haag in 2002 het klachtvereiste af. Het OM zou voortaan weer de doorslaggevende stem hebben bij de vervolging van pedoseksuelen, ook als zo’n berechting tegen de wens van de betrokken jongere inging. Ook werd de kinderpornowet aangescherpt.  PvdA pedo-Senator Jurgens
(ook tien jaar voorzitter van de Staats- NOS geweest) deed met een verwijzing naar de wereldliteratuur – de liefde van de vijftienjarige Romeo voor de dertienjarige Julia – nog een vergeefse poging om minister Ben Korthals (VVD) van Justitie op andere gedachten te brengen. Slechts een kleine minderheid in de Eerste Kamer stemde tegen het wetsvoorstel.
Boris Dittrich (D66) voelde in de zomer van dat jaar de tijdgeest haarfijn aan. Waar zijn partijgenote ‘Pedo- Louise Groenman’ in 1986 in het huisorgaan van Martijn had geroepen dat er te weinig aandacht was voor de ‘positieve, emotionele kanten’ van pedoseks, erkende Dittrich zestien jaar later dat het ‘politieke zelfmoord’ zou zijn om te morrelen aan leeftijdsgrenzen. ‘Dit is wat het Nederlandse volk in alle geledingen wil’, sprak hij in De Nieuwe Sekstant. Waarmee meteen de enige reden tot oprichting van de pnvd is gegeven: voortschrijdend inzicht van de gevestigde politiek. Lousewies van der Laan (D66) vatte afgelopen juni in The Independent de omslag in het politieke denken over pedo’s in een knallende oneliner samen: ‘These people need a psychiatrist, not a political party.’

Opmerking: Dit artikel is in het kader van hoor en wederhoor voorgelegd aan alle betrokkene (pedo’s) en hun politieke en media handlangers als Peter R. de Vries, etc.
(info@contentdivision.com, marko.vanhoogdalem@avro.nl, christine.braun@avro.nl, francois.engelhart@avro.nl, marloes.huisman@avro.nl, janwillem.vanhofwegen@avro.nl, publieksservice@tros.nl, pers@tros.nl, cvdm@cvdm.nl, cie.ocw@tweedekamer.nl)Wetboek van StrafrechtJurisprudentie bij dit artikel

 • Hieronder wordt een selectie van de bijbehorende jurisprudentie getoond.
 • LJN AQ6469, Hoger beroep, 20.000636.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-08-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte heeft gedurende een periode van meer dan drie jaren zijn minderjarig dochtertje seksueel misbruikt, welk misbruik onder meer heeft bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer door verdachte, op de wijze als in de bewezenverklaring is vermeld en voorts uit het duwen met de vinger...
 • LJN BB6534, Eerste aanleg - meervoudig, 60713-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-10-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  Grof grensoverschrijdend seksueel gedrag met jonge kinderen. Ontucht gedurende lange periode. Misbruik van het door deze kinderen in verdachte gestelde vertrouwen.
 • LJN AT4777, Eerste aanleg - meervoudig, 10/010049-04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  27-04-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Rotterdam
  De rechtbank Rotterdam heeft Wik H. veroordeeld tot een maximale gevangenisstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging voor een achttal feiten. Wik H. wordt veroordeeld voor het verkrachten en doden van het meisje Nienke en het aanranden en poging doodslag van haar vriendje Maikel in het Beatrixpark in Schiedam...
 • LJN AE0440, Hoger beroep, 24-000014-01
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  21-03-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof Leeuwarden
  Parketnummers: 24-000014-01 en 24-001184-99 Arrest d.d. 21 maart 2002 van het gerechtshof te Leeuwarden, meervoudige strafkamer, tegen de vonnissen van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden d.d. 21 december 2000 en d.d. 2 december 1999, in de strafzaken, oorspronkelijk onder de ressortsparketnummers 24...
 • LJN AY8742, Eerste aanleg - meervoudig, 19.700039-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  19-09-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank is van oordeel, dat uit de verklaring zoals die ter terechtzitting onder ede is afgelegd door getuige, verbalisant Poortman, niet kan worden afgeleid dat er sprake is geweest van het suggestief verhoren van verdachte.
 • LJN BE9649, Eerste aanleg - meervoudig, 04/860582-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarige meisjes. Beroep op niet -ontvankelijkheid van het openbaar ministerie door het niet naleven van de richtlijnen betreffende de opsporing in zedenzaken verworpen. Studioverhoren. Verzoek tot verhoren van de meisjes door de verdediging afgewezen. Beoordeling betrouwbaarheid van de verklaringen van de meisjes door deskundige...
 • LJN BA2579, Eerste aanleg - meervoudig, 12/715415-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  OM niet-ontvankelijk wegens een combinatie van ernstige fouten in het opsporingsonderzoek van een zedenzaak. Dit heeft tot gevolg dat het niet meer mogelijk is om tot een betrouwbare feitelijke grondslag voor een bij einduitspraak te nemen beslissing te komen; een behoorlijk proces is daardoor uitgesloten.
 • LJN AZ5827, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500408-06 en 11/720907-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank Dordrecht heeft een 28-jarige man wegens aanranden en seksueel binnendringen bij een aantal jonge jongens veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaren. Ook kreeg de veroordeelde tbs met dwangverpleging opgelegd. Deze veroordeling heeft betrekking op het misbruik van 5 jonge jongens. Veroordeelde...
 • LJN BE9063, Hoger beroep, 20-000488-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-08-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  244 Sr, 6 EVRM. Veroordeling in zedenzaak. De verdediging heeft niet in enig stadium van het geding de gelegenheid gehad het minderjarige slachtoffer te (doen) ondervragen. Studioverklaring van het slachtoffer niettemin bruikbaar voor het bewijs, omdat aan de verdachte een aan de eisen van een behoorlijke...
 • LJN AU8792, Eerste aanleg - meervoudig, 05/940095-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  06-12-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Arnhem
  Jeugdstrafrecht Art. 244 Wetboek van Strafrecht Verdachte is ten tijde van het tenlastegelegde 12 jaar oud, het slachtoffer een half jaar jonger. Tussen verdachte en het slachtoffer heeft meerdere malen geslachtsgemeenschap plaatsgevonden De rechtbank acht niet bewezen dat de seksuele handelingen tussen...
 • LJN AZ1324, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830308-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  31-10-2006
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Ter terechtzitting is aan verdachte uitdrukkelijk gevraagd of hij wil voldoen aan de voorwaarden betreffende behandeling in het kader van een T.B.S. met voorwaarden, ook indien dit inhoudt opname in een kliniek. De rechtbank is gebleken dat verdachte de noodzaak tot behandeling bagatelliseert. Volgens...
 • LJN BD6047, Eerste aanleg - meervoudig, 851086-07; 850252-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Roermond
  Ontucht met minderjarige dochters en vriendinnetje van dochter. Bezit kinderporno. Eendaadse samenloop. Lagere straf dan gevorderd.
 • LJN AU4694, Eerste aanleg - meervoudig, 11/500401-05
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-09-2005
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Dordrecht
  De rechtbank heeft de verdachte wegens onder meer seksueel binnendringen bij zijn zusje dat jonger was dan 12 jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De rechtbank overwoog dat het seksueel binnendringen weliswaar door verdachte wordt ontkend, maar dat...
 • LJN BG5602, Eerste aanleg - meervoudig, 07.607290-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-11-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht bewijs strafmaatmotivering
 • LJN AR3975, Hoger beroep, 20.001142.04
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  15-10-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Uit de bewijsmiddelen volgt dat de verdachte als gediplomeerd turnleraar/-trainer gedurende een reeks van jaren vrijwel dagelijks turntraining gaf aan een groot aantal pupillen. Gelet op de samenhang, frequentie en duurzaamheid van verdachtes activiteiten binnen de in de bewezenverklaring genoemde turnverenigingen,...
 • LJN AO2902, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005696-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  03-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Voor de vraag of een handeling als ontuchtige handeling kan worden gekwalificeerd, is niet doorslaggevend of de dader met de handeling zelf ontuchtige bedoelingen had.(...) De rechtbank heeft bij de straftoemeting onder meer in aanmerking genomen dat de verweten strafbare gedragingen bij herhaling en...
 • LJN BB9587, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830151-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  04-12-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, als volwassene, niet zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Verdachte had zijn gevoelens voor de meisjes [naam slachtoffers] moeten onderdrukken. Verdachte heeft niet laten blijken verantwoordelijkheid te willen nemen voor zijn handelen. Integendeel, verdachte vergoelijkt zijn gedrag...
 • LJN BI0302, Eerste aanleg - meervoudig, 700289-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  07-04-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Dit betreft een ernstige zedenzaak. Verdachte heeft seksueel misbruiik gemaakt van vijf jonge jongens, in leeftijden van 4 tot 11 jaar oud. Bij verdachte werd ook een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf...
 • LJN AF0761, Eerste aanleg - meervoudig, 03/005434-02
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  12-11-2002
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Maastricht
  Parketnummer: 03/005434-02 Datum uitspraak: 12 november 2002 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboortedatum/plaats], wonende te [woonplaats/adres], doch verblijvende te [verblijfplaats]...
 • LJN AZ7574, Eerste aanleg - meervoudig, 08/710630-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  30-01-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte, een man van (nu) 75 jaar oud, wordt veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf (waarvan 8 voorwaardelijk) voor het in Almelo hebben gepleegd van diverse seksuele gedragingen met een viertal meisjes uit zijn woonomgeving. Daarbij is, behalve met de ernst van zijn gedragingen en de gevolgen...
 • LJN BD3318, Hoger beroep, 20-004405-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  05-06-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Ontucht met minderjarige. Bruikbaarheid voor het bewijs van een door aangeefster heimelijk gemaakte geluidsopname.
 • LJN BA8368, Eerste aanleg - meervoudig, 01/845017-07
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  02-07-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank 's-Hertogenbosch
  Promis vonnis rechtbank 's-Hertogenbosch
 • LJN BH1233, Eerste aanleg - meervoudig, 07/400226-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  22-01-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zwolle
  ontucht, strafmaatmoitvering.
 • LJN AZ8526, Eerste aanleg - meervoudig, 19/830270-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  20-02-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  Verdachte is ernstig over de schreef gegaan en beseft dat hij het slachtoffer misschien wel voor het leven heeft beschadigd. De ernst van de feiten en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer rechtvaardigen zonder meer een forse onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Anderzijds wil de rechtbank er rekening...
 • LJN AD5861, Eerste aanleg - meervoudig, 12/015196-00
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  14-11-2001
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Middelburg
  ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MIDDELBURG meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer :12/015196-00 Datum uitspraak: 14 november 2001 Tegenspraak ------------------------------------------------ Datum inverzekeringstelling: 19 juni 2000 Datum voorlopige hechtenis: 22 juni 2000 Datum schorsing voorlopige hechtenis...
 • LJN BH9908, Hoger beroep, 20-001642-08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  10-02-2009
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Hoger beroep
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Gerechtshof 's-Hertogenbosch
  Verdachte wordt ter zake van Ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd, en Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd, - met als slachtoffers zijn twee dochters - veroordeeld...
 • LJN BA3155, Eerste aanleg - meervoudig, 06/800322-06
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  18-04-2007
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Zutphen
  Langdurig ontucht met kleinkind leidt tot een deels voorwaardelijke vrijheidsstraf en immateriële schadevergoeding
 • LJN BF3954, Eerste aanleg - meervoudig, 19.830147/08
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  26-09-2008
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Assen
  De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft gedurende een lange tijd ontucht gepleegd met zijn nichtjes [slachtoffer] en [slachtoffer 2], die nog zeer jong waren toen hij met het plegen van de ontuchtige handelingen begon. Deze gedragingen vormen...
 • LJN AO4592, Eerste aanleg - meervoudig, 08/004641-03
  Rechtsoort
  Straf
  Datum uitspraak
  24-02-2004
  Status
  gepubliceerd
  Soort procedure
  Eerste aanleg - meervoudig
  Instantie
  gepubliceerd
  Rechtsoort
  Rechtbank Almelo
  Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim een jaar vergrepen aan zijn dochter, die toen het seksueel misbruik begon slechts zeven jaar oud was. Verdachte heeft meerdere malen zijn penis in haar mond gestopt en ontuchtige handelingen met haar gepleegd. De rechtbank betrekt daarbij dat hij zijn...
Het rommelt binnen Justitie in Den Haag zodanig dat een klokkenluider binnen de rechtbank het niet langer kon verdragen.
Het heeft er alle schijn van dat door Officier van Justitie Nicole Vogelenzang, alle regels met voeten worden getreden.

Er is op 6 december 2012 een brief en een fax ontvangen met officiële rechtbankstempels door Mr. S.A. Kaarls, een advocaat die een verdachte bijstaat in wat men noemt de Beatles onderzoeken, gericht tegen Delftse drugscrminelen.

De brief is ondertekend door “een bezorgde rechtsdienaar" en is verstuurd via de officiële rechtbankpost. In de brief staat:

“Ik wil u langs deze weg laten weten dat ik het niet eens ben met de gang van zaken m.b.t. de hetze tegen uw cliënt Z. Ik heb de ambtseed afgelegd om naar eer en geweten te handelen binnen ons rechtsstelsel, iets wat in deze zaak absoluut niet mogelijk is.

De hetze tegen uw cliënt is een blamage voor ons rechtsstelsel. Dit druist in tegen alle principes waarvoor ik in deze functie ben getreden. Ik wil u erop attenderen dat er punten uit het dossier niet kloppen of ontbreken.

Zo heeft Mr. Vogelenzang onlangs nog een ongeautoriseerd onderzoek naar uw cliënt uitgevoerd wat voor mij de druppel was.”

Door het parket Rotterdam is in samenwerking met de Rijksrecherche een onderzoek gestart, dit om belangenverstrengelingen te voorkomen.

Tegelijkertijd is er door Haagse rechters een nader onderzoek geëist naar de handelingen van Justitie aangaande een drugsonderzoek in Brabant betreffende een mega wietkwekerij. De advocaten van verdachten vermoeden dat Justitie liegt over hoe deze kwekerij in beeld kwam. Justitie had verklaard dat een politie observant mensen met dozen hadden zien zeulen en zodoende op het spoor van de kwekerij kwamen. De observant ontkende dit echter in de rechtbank in alle toonaarden.

Het “toeval” is dat deze zelfde Officier van Justitie ook zaaksofficier is in de zaak tegen de journalist Micha Kat. Ook daar is sprake van een hetze die zijn weerga niet kent. Ook daar gebeuren dingen die normaal gesproken niet (horen) voor(te)komen. Zoals het zonder gegronde reden arresteren van Kat op een vrijdagmiddag voor de Rechtbank Den Haag, voor iets waar men normaal een brief voor verstuurd. Maar ook het onder zeer bedenkelijke omstandigheden wederom beleggen van een Raadkamerzitting met als enig doel: opsluiting van Kat. Doordat hij goed op de hoogte is van deze corruptie onder zijn berechters is hij afgelopen woensdag zelfs, onderweg naar weer een raadkamerzitting, met een paniekaanval bij een arts beland.

Wie weet zullen nu door de fax aan advocaat Kaarls van deze klokkenluider meer mensen opstaan en getuigen en zullen deze ongewenste woekeringen in ons nationaal Justitie apparaat worden ontzenuwd, verwijderd en vervolgd. Dat er bij Justitie in Den Haag dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, zoveel is duidelijk en lijkt een understatement.

DIT NIEUWSBERICHT IS AL GERUIME TIJD VAN KRACHT DAT DE NEDERLANDSE WET-EN REGELGEVING TE WENSEN OVERLAAT EN OMDAT DE VVD HET PEDOSEKSUELE NETWERK OP HUN GEWETEN HEBBEN; dit natuurlijk nooit zullen toegeven omdat men de Parlementaire enquête naar de val van Srebrenica heeft bewerkstelligt en hiermee genocide heeft gepleegd wat nu weer aan de orde is en de Parlementaire enquête naar de val van Srebrenica de hoofdinhoud en in 1995 trekken de Nederlandse militairen zich terug.
Militairen zouden over vluchtelingen heen zijn gereden: het Openbaar Ministerie ziet geen reden tot vervolging; ook een nader onderzoek van het Openbaar Ministerie in 1998 leidt tot seponering in 1999 wegens gebrek aan bewijs;een filmrolletje met mogelijk belastend materiaal zou (bewust) zijn weggeraakt.
   
Omdat het normaal is voor politici dat de WAARHEID in de doofpot wordt gedrukt is door de val van Screbrenica bewerkstelligt.
De VVD die toen genocide pleegde en vandaag de dag nog steeds genocide pleegt en de Europese Unie Staatsburgers hier onder moeten LIJDEN en dit een normaal patroon vinden zouden de rijken der aarde de WAARHEID moeten meedelen en naar het klootjesvolk moeten luisteren!!!
Een land vol schapen verwekt een regering van wolven en dit is vandaag de dag aan de orde bij de Nederlandse regeringsleiders want ook Dhr G Wilders is achter de schermen dikke maatjes met Minister President M Rutte die door J Demmink is aangesteld om de pedoseksuelen de hand boven het hoofd te houden en zoals de Parlementaire enquête naar de val van Srebrenica heeft gefaald; natuurlijk heeft men alle bewijsmateriaal vernietigd want dit is te lang geleden.
de leden van de enquêtecommissie die ook tevens minister van defensie was en Dhr de grave toen had moeten ingrijpen Minister President nu rekeening moet houden met worst-case scenario en Mr F.H.G de Grave om opheldering moet vragen zodat de formatie die kabinet Kok I bewerkstelligt kan worden zodat Nederland ten eerste weer Nederland moet worden en de regering die vandaag de dag zeteld in Den Haag de Nederlanders helemaal niet tevreden over zijn en omdat politici zakkenvullers zijn en Dhr J Demmink meer dan zegge twee ton aan advocaatkosten vergoed heeft gekregen terwijl arme Nederlandse Staatsburgers die recht hebben op een schadevergoeding deze niet ontvangen vanwege het Formeel Rechtssysteem dit in het Paarse kabinet al door Kabinet-Kok II ontvankelijk was verklaard omdat dit ook in de Cijfers kabinet-Kok I (1994-1998) waar mee gesjoemeld was anders waren de Melkert banen niet gecreërd.
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State ik R.J.M Zwijnenberg dien per ommegaande de motie in om door de VVD die ook het Demmink-Tribunaal in de doofpot drukt en dit de zoveelste blunder in de Nederlandse geschiedenis begaat deze politieke partij verboden wordt zodat het sociaal zekerheisstelsel overeind blijft;waardoor de door mij ingediende motie volgens de beraadslaging voldoende onderbouwd is om toegewezen te worden.
In de Troonrede van 1994 tot 1997 kunt U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State teruglezen hoe de VVD heeft geblunderd en de geschiedenis uitwissen is vervremen van eigen land en klootjesvolk!!!
Wie gaat men dan onderdrukken Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State?
Ja ja de dieren die over zijn want mensenlevens zijn niet belangrijk want de lijst van Nederlandse Ministeries toont aan dat de belangrijkste portefeuille de nieuwe regering Kabinet Rutte II niet hebben overleeft en Minister voor wonen, wijken en integratie komen alleen op voor de buitenlanders dankzij Prinses Beatrix die deze puinhoop heeft weten te bewerkstelligen.
Is dit hoe een Koninkrijk functioneerd maar ook Prinses Beatrix heeft verantwoording af te leggen aan GOD ALMACHTIG en ook dan wordt er geoordeeld!!!
Ik R.J.M Zwijnenberg blijf bij mijn standpunten: GOD ALMACHTIG heeft iedereen een eigen land gegeven, een eigen taal, een eigen cultuur en een eigen munteenheid!!!

KONING JEZUS ZEI:''WAT U ZELF NIET WIL DAT GESCHIEDT DOE DAT OOK EEN ANDER NIET''!!!

Omdat de huidige Burgemeester van Amsterdam Dhr E van der Laan het huidige beleid aan de laars lapt en het college van rijksadviseurs de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt ten uitvoer laat leggen omdat men weigert het Ethisch Christelijk Rechtssysteem gebaseerd op een Bindende Constitutionele Monarchie her in te voeren waarvan ik R.J.M Zwijnenberg de bijbelteksten nogmaals citeer omdat U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State ziende blind bent zal openbaringen zich eerder voltrekken dan U inzicht verwerft:


De 10 geboden:

1:Eerste gebod.

GOD gaf de volgende grondregels:HIJ ZEI''IK DE HEER BEN JULLIE GOD''
Ik heb je uitEgypte gehaald, uit dat slavenoord, houd er dus geen andere goden op na.
IK BEN ER IMMERS.
2:Tweede gebod.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel op aarde ook in water onder aarde mag je afbeelden.
Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet want IK de HEER BEN jullie GOD.
Wie zich tegen MIJ verzet zal IK straffen hem en ook zijn nakomelingen tot in de derde en vierde generatie.
Maar wie mij liefhebben en zich houden aan mijn geboden die blijf IK trouw tot in de duizendste generatie.

3:Derde gebod.
Misbruik mijn naam niet.
Want IK de HEER zal straffen wie mijn naam misbruikt.
4:Vierde gebod.
Houd de sabbat in ere.
Het moet een bijzondere dag voor je zijn.
Zes dagen heb je om te werken maar de zevende dag, de sabbat is een rustdag die aan mij de HEER je GOD is gewijd.
Verricht dan geen enkel werk.
Dat geldt voor jezelf, je zoon en je dochter, je slaaf en je slavin.
Het geldt ook voor je vee en voor je vreemdeling die in je stad woont.
Want in zes dagen heb IK de hemel, de aarde en de zee gemaakt en alles wat zij bevat, maar op de zevende dag heb IK gerust.
Daarom heb IK de sabbat gezegend en er een bijzondere dag van gemaakt.
5:Vijfde gebod.
Heb je eerbied voor je vader en je moeder.
Dan zul je een lang leven hebben in het land dat IK de HEER je GOD je ga geven.
6:Zesde gebod.
Bega geen moord.

7:Zevende gebod.
Pleeg geen overspel.

8:Achtste gebod.
Steel niet.
9:Negende gebod.

Beschuldig niemand op valse gronden.

10:Tiende gebod.

Zet je zinnen niet op het huis van een ander, ook niet op zijn vrouw, zijn slaaf of slavin, zijn koe of ezel, of iets anders dat vanhem is.

Uit Lucas 11:45

Maar KONING JEZUS ZEI:''Wee jullie wetsgeleerden! Want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op maar raken die zelf met geen vinger aan.''

Uit Titus 3:1
Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn bereid om altijd het goede te doen van niemand kwaad mogen spreken, vredelievend moeten zijn en zich tegenover iedereen zachtmoedig moeten gedragen.
Uit Handelingen 28:26-31

Ga tot dit volk en zeg: met oren zult gij horen en niet verstaan.
En scherp zult gij zien en niet inzien.
Want verstokt is het hart van het volk;hun oren zijn hardhorig en hun ogen zijn gesloten opdat zij niet zouden zien met de ogen, en verstaan met het hart.
Opdat zij zich zouden bekeren en IK hen zou genezen.
Weet dan dat het heil van GOD ALMACHTIG tot de heidenen gezonden is.
Zij zullen luisteren en terwijl hij dit zeide gingen de joden heen en twistte hevig onder elkander.
Hij bleef 2 volle jaren in het huis dat hij gehuurd had en ontving er allen die hem bezochten.
Hij preekte over het KONINKRIJK GODS en leerde over de HEER JEZUS CHRISTUS in alle vrijmoedigheid en ongehinderd.

Uit Joel 2:25

Alzo zal IK u lieden de jaren vergelden die de sprinkhaan, de kever, de rups en de kruidworm heeft afgegeten.

Uit Romeinen 1:18

Want de toorn GODS word geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.

Uit Marcus 14:18-25

En als zij aanzaten en aten zeide JEZUS:"Voorwaar IK zeg u een van u die met mij eet mij zal verraden."
En zij begonnen allen bedroefd te worden en de een na de ander tot HEM te zeggen:"Ben ik het ?" Ben ik het?"
Maar HIJ antwoordde en zeide tot hen:"Het is een van de twaalven die met MIJ in de schotel doopt."
De ZOON des mensen gaat wel heen gelijk van HEM geschreven is maar wee dien mens door welke de ZOON verraden wordt!!!
Het ware hem goed zo die mens niet geboren ware geweest.
En als zij aten, nam JEZUS het brood en als HIJ gezegend had brak HIJ het en gaf het hun en zeide:"Neemt , eet dat is mijn lichaam."
En HIJ nam de drinkbeker en gedankt hebbende, gaf hun dien en zij dronken allen uit den zelven.
En HIJ zeide tot hen:"Dat is MIJN BLOED, het BLOED des nieuwe testaments, het welk voor velen vergoten wordt.
Voorwaar IK zeg u:" dat IK niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag wanneer IK dezelve nieuw zal drinken in het KONINKRIJK GODS.

Uit Marcus 14:44

En die HEM verried had hun een gemeen teken gegeven en zeggende:"Dien ik kussen zal, die is het, grijpt HEM en leidt HEM zekerlijk henen.

Uit Marcus 15:22-28

En zij brachten HEM tot de plaats Golgotha, het welk is overgezet zijnde Hoofdschedelplaats.
En zij gaven HEM gemirreden wijn te drinken; maar HIJ nam die niet.
En als zij HEM gekruisigd hadden verdeelden zij ZIJN klederen werpende het lot over dezelve, wat een ieglijk wegnemen zou.
En het was het derde ure en zij kruisigden HEM.
En het opschrift ZIJNER beschuldiging was boven HEM geschreven:DE KONING DER JODEN.
En zij kruisigden met HEM twee moordenaars, een aan de rechterzijde, en een aan de linkerzijde.

Uit Marcus 16:5-6

En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde bekleed met een wit lang kleed en werden verbaasd.
Maar hij zeide tot haar:"Zijt niet verbaasd;gij zoekt JEZUS de Nazarener, die gekruisigd was;HIJ IS OPGESTAAN;HIJ is niet hier;ziet de plaats waar zij HEM gelegd hadden.

Uit Marcus 16:19

De HERE dan nadat HIJ tot hen gesproken had is opgenomen in den hemel en is gezeten aan de Rechterhand GODS.

Uit Romeinen 14:11-12

Want er staat geschreven:
"Zo waarachtig IK LEEF"spreekt de HERE:Voor mij zal elke knie zich buigen en alle tong zal GOD LOVEN.
Zo zal dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aanGOD.

Uit Openbaringen 19:1

Toen hoorde ik uit de hemel het geluid als van een grote menigte, die zei:"LOOF GOD!!! Van HEM komt alle redding! Voor HEM is alle EER en MACHT!!!"

Uit Openbaringen 21:1-5

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; ook de zee was verdwenen.
Ik zag de Heilige stad, een nieuw jeruzalem, van GOD uit de hemel naar beneden komen.
Zij zag er feestelijk uit als een bruid die op haar bruidegom wacht.
Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen:"GODS huis staat nu bij de mensen."
HIJ zal bij hun wonen.
Zij zullen zijn volk zijn en HIJ zal zelf bij hun zijn.
HIJ zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn.
Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn.
Dat hoort allemaal bij de oude wereld en die is voorbij.
"HIJ die op de troon zat, zei:"IK maak alles nieuw."
En HIJ zei tegen mij:''Schrijf het allemaal op, want wat IK zeg is waar en betrouwbaar.''

Uit Openbaringen slot de drievoudige verzekering der waarheid.

Verzekering van KONING JEZUS.

Toen sprak HIJ tot mij :''Verzegel niet de woorden der profetie van dit boek want de tijd is nabij!''
Wie onrecht doet; laat hem onrecht bedrijven.
Wie onrein is laat hem zich verder bevlekken; maar de gerechtiger moet steeds gerechter, de heilige moet nog heiliger worden.
Zie IK kom spoedig; mijn loon draag IK bij mij.
IK BEN DE ALFA EN DE OMEGA.
De eerste en de laatste, het begin en het einde!
Zalig zij die hun klederen wassen om recht door de poorten de stad binnen te gaan.
Maar naar buiten met de honden, de tovenaars en ontuchtigen, de moordenaars en de afgodendienaars.
En al wie de leugen liefheeft en spreekt!
IK JEZUS heb mijn engel gezonden, om u dit alles te betuigen ten behoeve der kerken.
IK BEN davids wortel en spruit; de lichtende morgenster!
En de geest en de bruid zeggen:"kom!"
Wie dorst heeft, hij kome!
Wie wil neme het water des levens, om niet!

Uit Spreuken 6:30-31

Een dief die steelt omdat hij honger heeft steelt uit noodzaak.
Men veracht hem niet,
al moet hij het gestolene ook zevenvoudig terugbetalen als hij wordt betrapt, al kost het hem ook alles wat hij heeft.

Uit Matheus: 22:17-21

Zeg ons dan: wat dunkt U? Is het geoorloofd, den keizer schatting te geven of niet?
Maar JEZUS, bekennende hun boosheid, zeide:
Gij geveinsden, wat verzoekt gij MIJ?Toont MIJ de schattingpenning.
En zij brachten HEM een penning.
En HIJ zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
Zij zeiden tot HEM:Des keizers.
Toen zeide HIJ tot hen: Geeft dan den keizer, dat des keizers is en GOD, dat GODS is.

U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State gaat uit van de Primus inter pares en dat is in de ''alter bible'' een gezag van vernietiging waaruit contradictio in terminis voortvloeit en daarom de gehele vrijmetselarij die als sekte in NASA= Never A Straight Answer in de maatschappij verweven zit en de wet van de non-contradictie toepast waardoor de metafysica onbetrouwbaar is geworden.
Dit is tevens van kracht op de fysica van Aristoteles omdat dit op de filosofie gebaseerd is en een filosoof een stelling beweerd en deze gelijk de grond intrapt!!!
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wanneer gaat U UW gezag tonen en Uw macht laten zien die U meent te hebben en dit ook moet laten zien aan het klootjesvolk zodat er geen burgeroorlog uitbreekt maar de vrede, rust regelmaat en reinheid in het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN handhaaft!!!
Parmenides van Elea die een bekende Griekse Filosoof was en waarheid en weten tegenover mening en voorstelling stelde.
Het uitgangspunt van Parmenides is dat de rede leert dat je alleen een Zijn kunt denken, niet een niet-Zijn. Tegenover het Zijnde staat niets, dus ook niet het denken.
"Denken en Zijn is één en hetzelfde."
Als iets gedacht wordt is het onmogelijk te zeggen dat het "niet is".
Dit is tevens gebaseerd op de sekte de vrijmetselarij die alles in het gehiem doet en onverantwoordelijk met belastinggelden van de burger omgaat en dit zodanig ruimtelijk bedenkt dit niet hoeven te verantwoorden en mensen vermoord als de ''WAARHEID AAN HET LICHT'' wordt gebracht anders zouden vrijmetselaars het begrip''zijn'' ook begrijpen en respect hebben voor LEVEN waar iedereen RECHT op heeft!!!
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State in de Theologie welke godsleer betekent en dit afkomstig is uit een Christelijke traditie zou U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State het belang van het RECHT op LEVEN moeten laten geldden en sekten die uit zijn op het vernietigen van mensenlevens moeten verbieden zodat het Ministerie van Veiligheid en Justitie de naam ''Veiligheid'' eer aan doet want in de volksmond wordt dit het Ministerie van PEDO JUSTITIE genoemd dankzij het Demmink-Tribunaal!!!
In de jaren voordat de pseudo-filosofische Cultus Scientology de wereld regeerde en vandaag de dag de Satanische sekte Vrijmetselarij werd de wereld door JEZUS van Nazareth geregeerd in Vrede, Rust ,Reinheid en regelmaat en vandaag de dag word dit als verzinsel afgedaan waardoor het Rechtssysteem krom is en de Christenen dit moeten aanvaardden dat onze KONING JEZUS aan het kruis is gestorven en is opgestaan uit de dood en in het CHRISTENDOM ook van kracht blijft en KONING JEZUS is gekomen om zieken te genezen en men in andere geloofsovertuigingen ziekten wegdrukt en dit anders is dan ziekten genezen!!!
Men gooit dit weer op de tekstkritiek van de bijbel en ik R.J.M Zwijnenberg schrijf U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deel U mee dat ik U naar de inhoud van de voorgaande delen aan U gericht Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State U hoeft mij niet te geloven; dan moet U de pijn voelen!!!
De ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt wordt door NASA
bewerkstelligt.


De EISEN:

- Een bank openen met de naam JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld vanJEZUS.

- De pseudo filosofische cultus Scientology Staatsbank ING gecontroleerd failliet laten gaan en de medewerkers die niet heben gefraudeert hun werkzaam heden laten voortzetten bij de bank JEZUS regeert over financiën in chartaal geld of financiën in chartaal geld van JEZUS.

-Opdoeken pseudo filosofische cultus scientology en Anonymous(WikiLeaks) door het Ministerie vanveiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie omdat men de Demmink-zaak in de doofpot heeft gedrukt.

- Sluiting van Rechtbanken die de wet- en regelgeving van de pseudo filosofische cultus scientology hanteren per ommegaande na dagtekeningvan binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

-Sluiting van Gerechtshoven die de wet- en regelgeving van de pseudofilosofische cultus scientology hanteren per ommegaande na dagtekening van binnenkomst van dit document vanwege MAJESTEITSCHENNIS.

- Scientologie-sekte Staatsbank ING opdoeken door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

-Geen genade voor satan en de eisen inwilligen omdat een ongehoorzaam kind geen snoep krijgt.


- Schadevergoedingen per ommegaande uitkeren om de materiële en immateriële schade te vergoeden want er kunnen ook miljarden worden gëinvesteerd om de euro in stand te houden dus kunnen schadevergoedingen ook uitgekeerd worden van dit bedrag.

- Koopwoningen met de helft van de prijzen te verlagen om de ten uitvoerlegging van de Europese Unie Machtsgreep te stoppen met betrekking tot de huizenmarkt.

-Medewerkersvan de Bankensector die volgens de taxonomievan de hiarchie disfunctioneren zelf de schade laten vergoeden.

-Alle schulden kwijtschelden van de Europese Unie Staatsburgers en ook van alle Europese Unielanden de Staatsschulden kwijtschelden omdat de RECHTSPRAAK.NL gebaseerd is op de kiem en Nederland de grootste E.U-Belastingbetaler is.

- Makelaars die hebben meegewerkt aan Vastgoedfraude verplicht deze koopakten verstrekkenaan Dakloze Nederlandse Staatsburgers zonder financiën in chartaal geld te ontvangen.

Heeren Makelaardij die kantoor hebben in Amsterdam zijn de eerste die hebben meegewerkt aan de vastgoedfraude en als sanctie zou de te koop aangeboden woningen met 1/3 van de prijs verkocht moeten worden.

-Kostenvoorschot in depot afschaffen van Advocaten, Juristen enz, enz.

-Europese Unie Staatsburgers na griffierechtkosten te hebben voldaan zelf als belanghebbende zittingen aanlaten brengen bij Rechtbanken en Gerechtshoven gebaseerd op het Nederlands Juridisch Rechtssysteem gebaseerd op een bindende Constitutionele Monarchie van de Seculiere Rechtsstaat der Nederlanden.

- Stoppen van Nucleaire derde wereldoorlog en Machtsgreep op THE WHITE HOUSE en de Europese Unie Landen met betrekking tot de huizenmarkt door een inachtneming van wetsartikel 8:69 REFORMATIO IN PEIUS.

- Herinvoering van de Nederlandse Gulden en voor andere Europese Unie Landen hun oude munteenheden gebaseerd op het Sociale zekerheidsstelsel van het Christendom.

- UITKEREN VAN SCHADEVERGOEDINGEN PER OMMEGAANDE VOOR ALLE EUROPESE UNIE STAATSBURGERS OMDAT ER OOK EEN TRANCHE VAN MILJARDEN AAN GRIEKENLAND WORDT GEDONEERD.


De door mij ingediende EISEN zijn ook door Minister President nog nooit ten uitvoer gelegd en daarmee zal Minister President M Rutte zijn eigen graf graven en kan dit niet afschuiven op de fouten die in de bijbel zijn ingeslopen want de vrijmetselarij erkennen de Dode Zee-rollen niet; als U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State deze erkent dan kan de kredietcrisis die in stand wordt gehouden door de rijkste mensen hier op aarde ook oplossen zodat de economische crisis binnen drie maanden is opgelost en U het natuurreservaat Nahal Arugot op de vrije wereldhandel zal moeten herintroduceren.
De staat Israël welke een representatieve democratie is en ieder Europees Unie Land dit ook zou moeten zijn maar door andere geloofsstromingen zodanig in een dictatuur moeten leven omdat het klootjesvolk niet of weinig inspraak heeft in het keizen van een nieuwe regering want regeringsleiders gaan alleen uit van het aantal rijken die in een land leven en daar wordt naar geluisterd!!!
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State op deze manier gaat U de geestelijke strijdvoering NIET winnen!!!
Jammer dan Ranny dan is de wereld weg en heeft niemand pijn want dan zijn we in het hiernamaals.
Dan wordt er ook over U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State geoordeeld en wat zal dat OORDEEL zijn?!
U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State denkt nu dat het oordeel geveld zal worden op basis van Parlementair systeem zodat U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dit kan afschuiven op gedeputeerde staten die op hun beurt ook geen verantwoordelijkheden nemen en beweren ga maar naar de commissaris van de KONING !!!
Dan leidt dit naar de grondwet Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State en welke grondwet handhaaft U dan?!
De wet van Dhr J Remkes!!! Daar gaan we niet de oorlog mee winnen!!!
Dit is om ziek te lachen want fouten toegeven daar zit kracht in dus dan maar net zoals de Titanic ten onder gaan.
Het is niet zo vreemd dat men de Koninklijke Leden op de hak nam en ook in het programma kopspijkers.
Kopspijkers begon steevast met de woorden: Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zappen is zinloos. Dit is Kopspijkers.
Koninklijke Leden beweerden wel geen last te hebben van de Satire maar dit was natuurlijk om de WAARHEID niet aan het LICHT te moeten brengen!!!
Na de moord op Pim Fortuyn in 2002 is er nooit meer een uitzending van kopspijkers op t.v geweest en kreeg Jack Spijkerman persoonlijke bewaking.
Omdat Pim Fortuyn op het Media-park is vermoord en
negen dagen voor een voorspelde grote zege van de LPF bij de verkiezingen was dit een geplande moord door Justitie en politie.
Dit is ook vermeld in de pleitnotities van Volkert van der Graaf en toen lapte men de wet al aan de laars omdat destijds Koningin Beatrix vond dat de tijden verandert waren en het klootjesvolk zich moest aanpassen aan een Nieuwe Wereld Orde die vandaag de dag alles vernietigd.
Het Openbaar Ministerie is geen Ministerie en valt onder het Ministerie van pedo-justitie want zeg nou zelf Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State dat het Openbaar Ministerie dagvaardingen opsteld en valsheid in geschrifte bewerkstelligt en dit op de wet-en regelgeving van de sekte van de vrijmetselarij afschuift is een zeer zeer ernstig maatschappelijk vergrijp; iedereen komt hiermee weg omdat dit op vriendjespolitiek berust en politiek Den Haag dit op polarisatie weerlegt en de cirkel rond is; bewijs aantoonbaar in bijlage 41 in dit document waarvan ik U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State naar de inhoud van de teksten verwijs.

Bijlage 41: Video die aantoont via de link dat Openbaar Ministerie de aanklacht verzonnen/gelogen heeft.
Dit is ook te zien op you tube:
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State omdat U altijd alles voorgekauwd moet ontvangen zal ik deze keer polarisatie beschrijven.
Polarisatie is het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen.
Het doel is duidelijk:
Het doel/motief van polarisatie, aangezien dit meestal opzettelijk gebeurt, is het creëren van tegenstellingen tussen groepen mensen, of het creëren van tegengestelde groepen mensen waar deze er nog niet zijn.
Dit om electorale redenen, in het geval van politiek.
Maatschappelijke polarisatie kan tot escalatie leiden. Deze escalatie kan ertoe leiden dat beide zijden zich achter radicale leiders scharen, terwijl gematigden aanhang verliezen.
Wederzijds wantrouwen wordt bevestigd door het optreden en de uitspraken van de radicale leiders ('zie je wel dat ze het op ons gemunt hebben!').
In de United

States of America was G Bush een radicale leider en omdat Dhr G.W Bush die destijds President was ook de aanslagen op 11 september 2001 heeft gebruikt om het Al Quaida netwerk op te rollen zijn er miljoenen onschuldige mensenlevens verloren gegaan.
Natuurlijk Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State als er aanslagen worden beraamd dan gaat dit altijd gepaard met negatieve beurskoersen.
De totale schade van 9/11 is moeilijk te berekenen.
De directe materiële schade wordt geschat op bijna 40 miljard dollar.
Inclusief alle indirecte kosten lopen de schattingen op tot 2 biljoen dollar.
Omdat financiën ook gebaseerd zijn op religie en IS de woekerpolissen heeft georganiseerd zullen wij Nederlanders door deze schade van moslims onze woningen voor eigen mensen terug eisen!!!
Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State als er geen acties ondernomen worden tegen IS in Nederland dan zal IS samen met NASA alles vernietigen; geef de Nederlanders wat de Nederlanders toekomt en alleen dan kan de nucleaire machtsgreep voorkomen worden want de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki zijn door een uraniumbom (Little boy) en een plutoniumbom (Fat Man) waardoor er vandaag de dag veel mensen kanker hebben en omdat U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State niks met geschiedenis doet en daardoor zelf het onderspit zal moeten delven alleen omdat het Demmink-Tribunaal in de doofpot moet blijven zullen uw namen op de cenotaaf geschreven worden in Griekenland, Duitsland en Londen want dit is het gevolg van de oorzaak als de euro in stand wordt gehouden en het verdrag van Rome zal nietig verklaard moeten worden zodat de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt gestopt wordt en alle Europese Unie Staatsburgers en alle Europese Unie Landen op de rechtspraak.nl van de jaren '80 worden beoordeeld en schadevergoedingen uitgekeerd worden.
Alleen U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State bent horende doof en ziende blind dat de bankensector het Formeel Japans Rechtssysteem moet terugdraaien naar het Christendom zodat Japan niet de mogelijkheid heeft tot ten uitvoerlegging van de Nucleaire machtsgreep en politiek Den Haag in plaats van de Baphomet een Christelijk beeld van KONING JEZUS in het torentje plaatst en de VVD hun plaats weet om pas op de plaats te maken voor een nieuwe kabinetsformatie die niet Het Koninklijk Huis buiten spel zet.
Koning W.A van Amsberg en Koningin Maxima van Amsberg-Zorreguieta zullen nu moeten ingrijpen om herinvoer van het Christelijk Rechtssysteem gerelateerd aan de oude munteenheden moeten bewerkstelligen.
Ik R.J.M Zwijnenberg dien bij U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State de motie in om de door mij ingediende moties en EISEN SERIEUS TE NEMEN want wie niet wil luisteren naar GOD ALMACHTIG zal omkomen en de Nieuwe Wereldorde zal opgedoekt moeten worden zodat de macht van de mammon gebroken wordt en KONING JEZUS zal regeren zodat alle bevolkingsgroepen in rust,reinheid en regelmaat + VREDE kunnen LEVEN en een MENSWAARDIG bestaan kunnen opbouwen waar men volgens de Constitutionele Monarchie van het Ethisch Christelijk Rechtsysteem een bindende werking van ondervinden!!!
Wat voor acties en reacties gaat U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State ondernemen want de TIJD DRINGT en de nucleaire machtsgreep ligt op de loer.
U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State heeft genoeg informatie kunnen vinden op internet en via de skype en andermedia-kanalen om te weten dat dit een ernstige zaak is en de oorlog uitbreekt als U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State niet ingrijpt en de ten uitvoerlegging van de nucleaire machtsgreep met betrekking tot de huizenmarkt ten uitvoer laat leggen door Japan waar ook NASA gevestigt is.
Wie gaat er dan voor de volgende generaties zorgen als de bom is gevallen en wie gaat Nederland heropbouwen en van welke munteenheid?!
Wat zou KONING JEZUS doen om dit tegen te houden en dat is wat U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State U zichzelf moet afvragen en niet alles op polarisatie en macht moet gooien om koste wat het kost alles in stand te houden!!!
Deze kredietcrisis die heeft geleid tot een economische crisis moet opgelost worden en dat is mogelijk en het eerste is aan de ZORGPLICHT VOLDOEN!!!!
 En verantwoordelijkheden durven neme zodat fouten worden toegegeven en schadevergoedingen worden uitgekeerd!!!
Dit is ook bekend bij de Rechtbank Amsterdam en dit heb ik vermeld in de pleitnotities en de zorgverzekeringen waarvan ik de brieven van het Ministerie ook als bijlage zal toevoegen zodat alles wat is begonnen bij de abiogenese op de abiogenese van het Christendom!!!

Hopende U voldoende informatie te hebben verstrekt verblijft, in afwachting van uw actie en reactie, 
Dat het Uwe Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State moge behage en het zou oordelen dat op enige bewijslast rust, met uitvoerbaar bijvoorraadverklaring voor zover de wet dit toelaat en aan de zorgplicht hoeft U niet meer te voldoen want deze is vanaf 1 januari 2015 afgeschaft.
Door de erkenning van het Zwijnenberg-arrest zal U Edelachtbare Voorzitters Staatsraden van de Raad van State wederom moeten voldoen aan de zorgplicht.

Met de meeste hoogachting,

R.J.M ZwijnenbergBijlage 1: Ontvangen documenten THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 2: Geschreven documenten THE WHITE HOUSE Washington D.C.
Bijlage 3: Val van Srebrenica.
Bijlage 4: Parlementaire enquête naar de val van Srebrenica.
Bijlage 5: Parlementaire enquête Srebrenica (2002-2003) - Hoofdinhoud.
Bijlage 6: Mr. F.H.G. (Frank) de Grave - Hoofdinhoud.
Bijlage 7: Kabinet-Kok I (1994-1998) - Hoofdinhoud.
Bijlage 8: Kabinet-Kok II (1998-2002) - Hoofdinhoud.
Bijlage 9: Cijfers kabinet-Kok I (1994-1998) - Hoofdinhoud.
Bijlage 10: Troonrede 1994 (volledige tekst) - Hoofdinhoud.
Bijlage 11: Troonrede 1995 (volledige tekst) - Hoofdinhoud.
Bijlage 12: Troonrede 1996 (volledige tekst) - Hoofdinhoud.
Bijlage 13: Troonrede 1997 (volledige tekst) - Hoofdinhoud.
Bijlage 14: Lijst van Nederlandse ministeries.
Bijlage 15: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Bijlage 16: Eberhard van der Laan.
Bijlage 17: College van rijksadviseurs.
Bijlage 18: Primus inter pares.
Bijlage 19: Contradictio in terminis.
Bijlage 20: Wet van de non-contradictie.
Bijlage 21: Metafysica (Aristoteles).
Bijlage 22: Fysica (Aristoteles).
Bijlage 23: Parmenides.
Bijlage 24: Zijn.
Bijlage 25: Theologie.
Bijlage 26: Jezus (historisch).
Bijlage 27: Tekstkritiek van de Bijbel.
Bijlage 28: Dode Zee-rollen.
Bijlage 29: Nahal Arugot.
Bijlage 30: Israël.
Bijlage 31: Representatieve democratie.
Bijlage 32: Parlementair systeem.
Bijlage 33: Gedeputeerde Staten.
Bijlage 34: Commissaris van de Koning.
Bijlage 35: Johan Remkes.
Bijlage 36: Kopspijkers.
Bijlage 37: Pim Fortuyn.
Bijlage 38: Volkert van der Graaf.
Bijlage 39: Openbaar Ministerie (Nederland).
Bijlage 40: Valsheid in geschrifte.
Bijlage 41: Video die aantoont via de link dat Openbaar Ministerie de aanklacht verzonnen/gelogen heeft.
Bijlage 42: Polarisatie.
Bijlage 43: Polarisatie(conflict).
Bijlage 44: Aanslagen op 11 september 2001.
Bijlage 45: Religie.
Bijlage 46: Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki.
Bijlage 47: Cenotaaf.
Bijlage 48: Rome(stad).
Bijlage 49: Verdrag van Rome (1957).
Bijlage 50: PLEITNOTITIES ZITTING 11-08-2015
Bijlage 51: Uw referentie 1201117535 BSN: 105911938 Zorginstituut Nederland.
Bijlage 52: Kopie Legitimatie R.J.M Zwijnenberg.